ZAPYTANIE OFERTOWE

Data: 09/03/2016

Nazwa zadania:

„Usługi - w 2016 roku – w  zakresie wykonania przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych gaśnic w obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jeden raz w roku, w wyrobiskach górniczych co trzy miesiące począwszy od marca 2016 r.) – zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7  czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów  budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719, oraz  Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy , prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U. z 2002 r., Nr 139, poz. 1169 z późń.zm.)” - 

Dotyczy usługi  o wartości netto poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8.

Termin składania ofert –  do 15 marca 2016 r.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe 09/03/2016

2. Kalkulacja cenowa 09/03/2016

3. Formularz oferty 09/03/2016

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.