2016-03-08                            Oznaczenie sprawy:  ZP/05/MGW/2016

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości zamówienia poniżej kwoty dla robót budowlanych  określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 Pzp zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)  na zadanie pod nazwą:

„ROZBUDOWA ROZDZIELNI 400V W KOPALNI „KRÓLOWA LUIZA” ORAZ MONTAŻ DODATKOWEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Zamówienie uzupełniające, realizowane w ramach zadania podstawowego:

„Budowa stacji transformatorowej 6/0,5/0,4 kV Skansenu Górniczego „Królowa Luiza” przy ul. Sienkiewicza w Zabrzu” .

Do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamiarze zawaracia umowy 08/03/2016

2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 14/04/2016

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.