2016-02-046                          

Oznaczenie sprawy:  ZP/03/MGW/2016

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia (powyżej / poniżej) kwoty dla (robót budowlanych / dostaw / usług) określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na zadanie pod nazwą:
„Docelowe zabezpieczenie sztolni na odcinku od wylotu wyrobiska do rozwidlenia zachodniego oraz wykonanie elementów systemu ujmowania i uzdatniania wód kopalnianych.”

Zadanie w ramach projektu „Eliminacje zagrożeń i szkodliwych emisji generowanych przez historyczne wyrobisko górnicze Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w obrębie Miasta Zabrze – Etap I” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu 06/02/2016

2. SIWZ 06/02/2016

3. Zalaczniki 06/02/2016

4. Informacja o zapytaniach do treści SIWZ nr 1 16/02/2016

5. Informacja z zebrania wykonawców

6. Odpowiedzi na pytania nr. 1  04/03/2016

7. Informacja o zapytaniach do treści SIWZ nr. 2 16/03/2016

8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 16/03/2016

9. Zmiana treści SIWZ 17/03/2016

10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 17/03/2016

11. Opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 19/03/2016

12. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 19/04/2016

13. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z uwzględnieniem odwołania przez KIO 08/06/2016

14. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 12/07/2016

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.