2016-02-01                            Oznaczenie sprawy:  ZP/02/MGW/2016

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości zamówienia poniżej kwoty dla usług, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm .) na zadanie pod nazwą:
Kompleksowa obsługa podwieszanej kolejki spalinowej w upadowej transportowej przy szybie „Carnall”.

 

Projekt pn. „Eliminacje zagrożeń i szkodliwych emisji generowanych przez historyczne wyrobisko górnicze Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w obrębie Miasta Zabrze – Etap I” dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

    

      Do pobrania:

    docx1. Ogłoszenie o zamówieniu 01/02/2016

    doc2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 01/02/2016

    zip3. Dokumentacja techniczna 01/02/2016

4. Informacja o zapytaniach nr. 1 05/02/2016

5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 05/02/2016

6. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 26/02/2016

7. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowanie 21/03/2016

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.