ZPP/303/MGW/2015                                                                 Zabrze, dnia 02.09.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

                                                                                       

 „Prace porządkowe w niecce parkingowej przylegającej do Łaźni Łańcuszkowej oraz remont płotu betonowego, na terenie należącym do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu przy ul Wolności 408”

1.Przedmiotem zapytania, są prace porządkowe w niecce parkingowej przylegającej do Łaźni Łańcuszkowej oraz remont płotu betonowego, zgodnie z poniższym wykazem do wykonania na terenie należącym do ”Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu przy ul. Wolności 408.

1.1.Remont ogrodzenia betonowego usytuowanego od strony wschodniej działki.

Ogrodzenie betonowe zlokalizowane w granicy działki od strony wschodniej ze względu na znaczny stopień zużycia należy wymienić. Przed przystąpieniem do robót remontowych należy w niezbędnym zakresie wykonać prace porządkowe obejmujące: roboty ziemne w rejonie ogrodzenia, zabezpieczenie tymczasowego przewodu wodociągowego stalowego d 80. Zamawiający szacuje objętość mas ziemnych do usunięcia na ok. 200 m3 z czego część robót musi być wykonane ręcznie ze względu na brak możliwości wjazdu ciężkiego sprzętu. Dostęp do prowadzenia tych robót jest utrudniony, z tego też względu należy przewidzieć do prac niewielką maszynę (koparko-ładowarkę) do robót ziemnych. Nowe ogrodzenie na długości 55m, należy wykonać jako pełne betonowe prefabrykowane ( słupki betonowe oraz panele betonowe) o wysokości 2 m typu „GESTO” . Zdemontowane ogrodzenie należy usunąć z terenu działki. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia wybranych elementów ogrodzenia.  Zamawiający informuje że na trasie dojazdu do miejsca składowania występuje miejscowe ograniczenie wysokości przejazdu do 3,20 m.

Wykonawca zapewni do wykonania prac o charakterze remontowym odpowiednio przeszkolonych pracowników, dobór odpowiedniego sprzętu o odpowiednich parametrach, oraz zabezpieczy i oznakuje teren prac przed dostępem osób trzecich. Zamawiający wymaga, aby pracami kierowała osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń.

2.Termin wykonania robót.

Zamawiający wymaga aby roboty zostały wykonane w nieprzekraczalnym terminie do 10.10.2015r.

3.Zamawiający zaleca dokonanie wizji terenie obejmującym planowane roboty.

 

Termin związania z ofertą:

 30 dni kalendarzowych liczonych od ostatniego dnia , w którym  można składać oferty.

 

Termin realizacji zamówienia:

10.10.2015

 

Kryteria oceny ofert:

cena - 100%

 

 

Termin składania ofert:

Ofertę prosimy przesłać lud dostarczyć na załączonym formularzu Ofertowym pocztą na adres:

 Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu,
 ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze,

 lub drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 w nieprzekraczalnym terminie do dnia:  10.09.2015 r., do godz: 10:00


Do pobrania:

pdf1. Zapytanie ofertowe 02/09/2015

pdf2. Formularz oferty 02/09/2015

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.