OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU KONKURS OFERT

Zaprojektowanie, wykonanie i zamocowanie witraża, a także zakup i instalacja elementów mocujących witraż oraz zakup i instalacja systemu podświetlającego witraż na potrzeby realizacji nowej trasy turystycznej na poziomie 170 Kopalni Guido w Zabrzu.

Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Priorytet 6 Zrównoważony rozwój miast. Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. Poddziałanie 6.2.1 Rewitalizacja – duże miasta.

OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8b ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w związku z art. 37a – 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r., o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 poz. 406 z późn. zm.).

Do pobrania:

pdf1. Ogłoszenie o zamówieniu 03/06/2015

zip2. Załączniki 03/06/2015

pdf3. Odpowiedzi 18/06/2015

pdf4. Rzut poziomy kaplicy 18/06/2015

pdf5. Wybór najkorzystniejszej oferty 29/07/2015

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.