2014-11-21                            Oznaczenie sprawy:  ZP/64/MGW/2014

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej kwoty dla robót budowlanych  określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 907 z późn. zm.) na zadanie pod nazwą: „ Modernizacja i adaptacja na cele ruchu turystycznego szybu „Wyzwolenie”  Etap I – Remont obmurza szybu „Wyzwolenie”.

Zadanie współfinansowane ze środków :

Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej” współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działanie 6.4 Innowacje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym” Umowa o dofinansowanie Nr POIG.06.04.00-00-016/10 wraz z późniejszymi zmianami.

 

 

W załączeniu Plik(-i):

pdf1. Ogłoszenie o zamówieniu 21/11/2014

pdf2. Opublikowane ogłoszenie o zamówieniu26/11/2014

doc3. SIWZ26/11/2014

zip4. Dokumentacja techniczna26/11/2014

doc5. Informacja o zapytaniach do treści SIWZ nr 103/12/2014

pdf6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 23/12/2014

doc7. Informacja o zapytaniach do treści SIWZ nr 223/12/2014

pdf8. Przekrój geologiczny Szybu Wyzwolenie.23/12/2014

pdf9. Opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 27/12/2014

pdf10. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 10/04/2015

pdf11. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 26/05/2015

 

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.