Znak sprawy: 5033/ADUMZ/KK/2014                                                                                                              Zabrze 16.10.2014

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, realizując zasadę konkurencyjności, zaprasza zainteresowane podmioty do przedstawienia oferty cenowej na:

Zakup telekomunikacyjnego kabla górniczego typu YTGXFoyn 16x2x0,8 długości 300m YTGXFoyn 5x2x0,8 orz 200m oraz 2 skrzynek teletechnicznych przelotowych typu STP dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone na podstawie art. 4 pkt.8 Ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.).

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Oferentami  jest: Michał Maksalon, tel. 728-406-115.

Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego na adres:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu,
 ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze,

w nieprzekraczalnym terminie do dnia:  20.10.2014 r., do godz:12:00

Do pobrania:

pdfZapytanie ofertowe17/10/2014

docxFormularz oferty17/10/2014

docSprostowanie17/10/2014

 

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.