Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów biurowych w ramach zadania pn.:
?Sukcesywne dostawy materiałów biurowych w 2012 roku dla Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego ?Guido? w Zabrzu.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone na podstawie art. 4 pkt.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ? Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ?Pzp?, do przedmiotowego postępowania nie stosuje się przepisów przytoczonej ustawy.

Termin składania ofert: 10.02.2012, godz. 10:00

Ze względu na nikłe zainteresowanie oferentów termin składania ofert zostaje przedlużony do 15.02.2012

UWAGA !!! Aktualizacja Wzoru umowy ,Formularza cenowego,Szczegółowego przedmiotu zamówienia w dniu 24.01.2012 !!!

Do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Umowa
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Formularz ofertowy

.

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.