Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pn.:
„Zakup i dostawa materiału i osprzętu ppoż. do utrzymania we właściwym stanie technicznym instalacji przeciwpożarowych eksploatowanych w wyrobiskach dołowych we wszystkich obiektach i rejonach MGW w Zabrzu”.


Powyższe postępowanie prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – prawo zamówień publicznych.
Niniejsze zapytanie ofertowe ma na celu wyłonienie oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.
W razie niewybrania Wykonawcy podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu nie przysługują żadne roszczenia wobec Wnioskującego.


I. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie powyższe obejmuje sukcesywny zakup i dostawę części i materiałów eksploatacyjnych, niezbędnych do utrzymania we właściwym stanie technicznym instalacji przeciwpożarowych eksploatowanych
w wyrobiskach podziemnych we wszystkich obiektach i rejonach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Wszystkie powyższe materiały i części zamienne muszą spełniać wymagania i parametry techniczne określone w DTR powyższych urządzeń oraz w wykazie materiałów stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania o cenę.

Materiały wspomniane powyżej winny spełniać następujące warunki techniczne:
- wszystkie materiały muszą być nowe i spełniać wymagania określone w DTR producenta, Polskich Normach oraz przepisach branżowych,
- w przypadku braku konkretnych materiałów mogą być zaproponowane zamienniki, przy czym należy udowodnić ich równoważność (na podstawie kart katalogowych, parametrów technicznych, itd.)
- w/w materiały posiadać muszą wszystkie wymagane prawem dokumenty (certyfikaty, atesty, etc.),
- przedmiotowe części i materiały muszą być wyposażone (jeśli jest wymagane) w:
• deklarację zgodności (w języku polskim),
• kartę gwarancyjną w języku polskim,
• dokumentację techniczną (kartę katalogową) lub instrukcję obsługi w języku polskim.

W/w materiały muszą być wolne od wad technicznych i prawnych oraz spełniać wymagania przedstawione w zapytaniu i specyfikacji. Dostawa powyższych części i materiałów musi uwzględniać możliwości techniczne rozładunku powyższych (Zamawiający nie ma możliwości ani warunków technicznych rozładowania materiałów przy pomocy suwnicy bądź wózka widłowego).

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej na dostawę części i materiałów opisanych powyżej i wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości materiałów do wysokości środków zabezpieczonych na powyższe postępowanie.
Dostawa powyższego (na koszt i staraniem Wykonawcy) materiału odbędzie się do wskazanej lokalizacji w terminie uzgodnionym z upoważnionym przedstawicielem MGW w Zabrzu.

II. Warunki udziału w postępowaniu:
Wykonawca musi posiadać:
• niezbędne doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia (należy na żądanie Zamawiającego wykazać referencje na analogiczne zadania w okresie ostatnich dwóch lat na kwotę min. 5 000,00 złotych netto),
• potencjał techniczny umożliwiający wykonanie przedmiotu zamówienia (na żądanie Zamawiającego Oferent zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie potwierdzające posiadanie niezbędnego doświadczenia w wykonywaniu tego rodzaju zamówień i dostaw),
• okres gwarancji deklarowany przez Wykonawcę nie może być mniejszy niż 12 miesięcy,
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.


III. Istotne warunki zamówienia (jeśli dotyczy)

Termin związania z ofertą wynosi: 60 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.
IV. Termin realizacji zamówienia: do 7 dni.

Załączniki:

zal_1_i_2_zestawienie.xls 05/03/2024

zal_2_form_ofert 05/03/2024

zal_3_umowa_ppoz 05/03/2024

Zal_4_osw_wykl 05/03/2024

zapyt_ofert 05/03/2024

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.