Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pn.:
„Zakup i sukcesywna dostawa materiałów smarnych, olejów i ropopochodnych do utrzymania ruchu maszyn i urządzeń eksploatowanych we wszystkich obiektach
i rejonach MGW w Zabrzu”.


Powyższe postępowanie prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – prawo zamówień publicznych.
Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu ustalenia wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia,
które może jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.
W razie niewybrania Wykonawcy podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu nie przysługują żadne roszczenia wobec Wnioskującego.


I. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie powyższe obejmuje zakup i dostawę materiałów smarnych, olejów i ropopochodnych niezbędnych do utrzymania ruchu maszyn i urządzeń eksploatowanych we wszystkich obiektach i rejonach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Wszystkie powyższe materiały eksploatacyjne muszą spełniać wymagania i parametry techniczne określone w wykazie materiału stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania o cenę.

Materiały wspomniane powyżej winny spełniać następujące warunki techniczne:
 wszystkie materiały muszą być nowe i spełniać wymagania określone w Polskich Normach oraz przepisach branżowych,
 w przypadku braku konkretnych materiałów mogą być zaproponowane zamienniki, przy czym należy udowodnić ich równoważność (na podstawie kart katalogowych, parametrów technicznych, itd.)
 w/w materiały posiadać muszą wszystkie wymagane prawem dokumenty (certyfikaty, atesty, etc.),
 przedmiotowe materiały muszą być wyposażone (jeśli jest wymagane) w:
• deklarację zgodności (w języku polskim),
• kartę gwarancyjną w języku polskim,
• dokumentację techniczną (kartę katalogową) lub instrukcję obsługi w języku polskim.

W/w materiał musi być wolny od wad technicznych i prawnych oraz spełniać wymagania przedstawione w zapytaniu i specyfikacji. Dostawa powyższego materiału musi uwzględniać możliwości techniczne rozładunku powyższego materiału (Zamawiający nie ma możliwości ani warunków technicznych rozładowania materiałów przy pomocy suwnicy bądź wózka widłowego).

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej na dostawę materiałów eksploatacyjnych opisanych powyżej i wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości materiałów do wysokości środków zabezpieczonych na powyższe postępowanie.
Dostawa powyższego (na koszt i staraniem Wykonawcy) materiału odbędzie się do wskazanej lokalizacji w terminie uzgodnionym z upoważnionym przedstawicielem MGW w Zabrzu.

Termin związania z ofertą wynosi: 60 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.
Termin realizacji zamówienia: pojedyncze zlecenie do 8 dni, okres obowiązywania umowy: do 31. 10. 2024r.).

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 14. 03. 2024r. do godz. 1000,
Ofertę należy złożyć:
a) osobiście na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze
b) za pośrednictwem poczty/kuriera na adres: j.w.,
c) e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Na kopercie/w tytule e-maila należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: „Oferta dotycząca zamówienia na - Zakup i sukcesywna dostawa materiałów smarnych, olejów i ropopochodnych do utrzymania ruchu maszyn i urządzeń eksploatowanych we wszystkich obiektach i rejonach MGW w Zabrzu”.

Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:
Pan/Pani Marian Malisz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 326303091 w. 6612 lub Mariusz Grząba Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 326303091 w. 6612,,

Informacje dotyczące zawierania umowy:
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający wyśle do Wykonawcy zamówienie/zlecenie/umowę w sprawie zamówienia publicznego*.


Załączniki:

zal_1_i_2_zestawienie.xls 05/03/2024

zal_2_form_ofert 05/03/2024

zal_3_umowa_smar 05/03/2024

Zal_4_osw_wykl 05/03/2024

zapyt_ofert 05/03/2024

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.