Niniejsze rozeznanie cenowe ma na celu ustalenie wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia. Rozeznanie cenowe może jednocześnie prowadzić do wyboru oferty najkorzystniejszej i zakupu przedmiotu rozeznania. W razie nie wybrania wykonawcy, podmiotom uczestniczącym nie przysługuje żadne roszczenie wobec Wnioskującego.
Ilekroć w dokumencie mówi się o ofercie, rozumie się przez to odpowiedź na niniejsze rozeznanie cenowe.
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie możliwych warunków wykonania opisanego przedmiotu zamówienia pn.:
„Kompleksowa usługa wymiany piasku wraz z agrowłókniną na plaży znajdującej się przy ul. Maurycego Mochnackiego 12 w Zabrzu.”

I. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa wymiany piasku wraz z agrowłókniną na plaży w Parku 12C, przy ul. Maurycego Michnackiego 12 w Zabrzu, polegająca na wybraniu oraz utylizacji obecnie znajdującego się na plaży piasku, rozłożeniu nowej agrowłókniny oraz dostawie, a następnie rozplantowaniu nowego piasku na plaży o wymiarach ok. 800m2.

II. Istotne warunki zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa wymiany piasku wraz z agrowłókniną na plaży znajdującej się w Parku 12C, przy ul. Maurycego Mochnackiego 12 w Zabrzu.
2. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, wraz z naprawieniem wszelkich szkód, poniesionych przez Zamawiającego w trakcie realizacji zadania.
3. Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej przed złożeniem Oferty na wykonanie zadania opisanego w niniejszym zapytaniu ofertowym. Z wizji lokalnej zostanie sporządzony Protokół, który zostanie podpisany przez wszystkich uczestników wizji lokalnej. Oferty złożone przez firmy nie uczestniczące w wizji lokalnej zostaną odrzucone przez Zamawiającego. Termin wizji lokalnej zostanie ustalony indywidualnie z zainteresowanymi firmami. Osobą odpowiedzialną za organizację wizji jest Pan Oskar Tomalak, ul. Wolności 402, pok. nr 3 tel./kom.: 668 420 069, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.stacj. 32 630 30 91 wew.5612 lub Pan Jacek Brzezina, ul. Wolności 402, pok. nr 6 tel./kom.: 516 962 684, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel.stacj. 32 630 30 91 wew.5803.
4. Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość prowadzenia negocjacji złożonych ofert w celu uzyskania korzystniejszej ceny lub innych warunków realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem, że pierwotne warunki zamówienia nie mogą w sposób istotny być zmienione. Z przeprowadzonych negocjacji sporządza się protokół, który podpisują strony prowadzące negocjacje.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od udzielenia zamówienia bez podania przyczyn i bez zwrotu kosztów przygotowania i założenia oferty.

Odpowiedź należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej do dnia: 15.03.2024r.
Ofertę należy złożyć:
a) osobiście na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego, ul.Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze
b) za pośrednictwem poczty/kuriera na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego, ul.Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze
c) e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki:

Rozeznanie cenowe 01/03/2024

zał. 1 01/03/2024

zał. 2 01/03/2024

zał. 3 formularz oferty 01/03/2024

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.