ZAPYTANIE OFERTOWE
postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust1 pkt 1 ustawy – prawo zamówień publicznych.

Niniejsze rozeznanie cenowe ma na celu ustalenie wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia. Rozeznanie cenowe może jednocześnie prowadzić do wyboru oferty najkorzystniejszej i podpisania umowy na realizację przedmiotu rozeznania. W razie nie wybrania wykonawcy, podmiotom uczestniczącym nie przysługuje żadne roszczenie wobec Wnioskującego. Ilekroć w dokumencie mówi się o ofercie, rozumie się przez to odpowiedź na niniejsze rozeznanie cenowe.

Zapraszamy do złożenia oferty na niżej opisany przedmiot zamówienia:
I. ZAMAWIAJĄCY
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze, NIP: 6482768167

II. NAZWA ZAMÓWIENIA
Prowadzanie działań informacyjno-promocyjnych w prasie na potrzeby Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w prasie na potrzeby Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Zakres umowy w szczególności będzie obejmował: przygotowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym projektu reklamy/artykułu prasowego, zakup powierzchni reklamowej oraz zamieszczenie reklamy/artykułu prasowego w wybranym przez Zamawiającego tytule (w ilości i terminach uzgodnionych z Zamawiającym).

Termin złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:
Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej do dnia 08.03.2024

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy z podmiotem, który w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe przedstawi najkorzystniejsze warunki realizacji zamówienia.
Za najkorzystniejsze warunki realizacji zamówienia zamawiający uzna: spełnienie wszystkich oczekiwanych warunków realizacji zamówienia oraz najniższe wynagrodzenie za jego wykonanie.

Odpowiedź na zapytanie ofertowe należy złożyć:
a) osobiście lub pocztą/kurierem na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze
b) e-mailem (skan podpisanej oferty) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki:

Załącznik nr 2. 29/02/2024

Załącznik nr 3 oświadczenie dot wykluczenia. 29/02/2024

Załącznik nr 4 wzór umowy_ 29/02/2024

Załącznik_nr_1_FORMULARZ_OFERTY 29/02/2024

Zapytanie_ofertowe 29/02/2024

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.