Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pn.:


„Serwis i remont zaworu odcinającego DN300 zabudowanego w instalacji zasilania
w parę maszyny wyciągowej zlokalizowanej przy szybie „Carnall”
w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”.


Powyższe postępowanie prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – prawo zamówień publicznych.
Niniejsze zapytanie może prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą na realizację opisanego poniżej przedmiotu postepowania.
W razie niewybrania Wykonawcy podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu nie przysługują żadne roszczenia wobec Wnioskującego.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Powyższe postępowanie dotyczy wykonania inspekcji serwisowej oraz naprawy uszkodzeń zaworu odcinającego DN 300 zabudowanego w instalacji zasilania i sterowania parowej maszyny parowej zlokalizowanej w rejonie szybu „Carnall” w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu przy ulicy Wolności 410.
W/w inspekcja winna posłużyć do sporządzenia planu i zakresu remontu. Na podstawie sporządzonego planu należy przeprowadzić naprawę i remont urządzenia, uwzględniając wymianę podzespołów np.: pierścieni uszczelniających, itp. Po wykonanym remoncie i naprawie przedmiotowego zaworu należy przeprowadzić próby
i badania wymagane obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie wraz z wydaniem stosownych protokołów odbiorczych i wykonanych prób.
Załadunek i transport przedmiotowego zaworu do miejsca realizacji przedmiotu postępowania odbędzie się staraniem i na koszt Wykonawcy.
Zamawiający proponuje wizję lokalną (przed złożeniem oferty) w uzgodnionym wcześniej terminie. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej na powyżej opisany przedmiot zamówienia.

2. Warunki udziału w postępowaniu:
Wykonawca musi posiadać:
• niezbędne doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia,
• potencjał techniczny umożliwiający wykonanie przedmiotu zamówienia (Oferent zobowiązany jest dostarczyć na życzenie Zamawiającego referencje potwierdzające posiadanie niezbędnego doświadczenia w wykonywaniu tego rodzaju zamówień na kwotę min. 5 tys. zł netto),
• okres gwarancji deklarowany przez Wykonawcę na wykonany przedmiot zamówienia (wymienione części oraz naprawy) nie może być mniejszy niż 12 miesięcy,
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3. Istotne warunki zamówienia (jeśli dotyczy)

Termin związania ofertą wynosi 60 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.
4. Termin realizacji zlecenia: rozpoczęcie realizacji - maksymalnie do 7 dni (od daty podpisania umowy) – okres realizacji nie może przekroczyć 35 dni.

Załączniki:

zal_1_form_ofert 01/02/2024

zal_2_umowa 01/02/2024

Zal_3_osw_wykl 01/02/2024

zapyt_ofert 01/02/2024

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.