Znak sprawy: MGW.DI.271.3.2024.WU                                                                               Zabrze dnia  24.01.2024 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

postępowanie prowadzone  na podstawie  regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – prawo zamówień publicznych

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn.:

 

„Sukcesywna dostawa materiałów, oraz narzędzi teleinformatycznych”

Opis przedmiotu zamówienia:

Sukcesywne dostawy materiałów, oraz narzędzi teleinformatycznych dla potrzeb MGW w roku 2024 wyszczególnionych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Istotne warunki zamówienia:

  • Zamówienie będzie realizowane po cenach jednostkowych zadeklarowanych przez Wykonawcę w Formularzu Cenowym potrzeb do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie na ten cel. Ilości wskazane w formularzu cenowym są ilościami szacunkowymi. Zamawiający wymaga minimalnie dwunastomiesięcznego terminu trwałości materiałów, liczonego od daty ich dostarczenia. Zamawiający wymaga aby przedmiot dostawy był dostarczony jako fabrycznie nowy wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu oraz dobrej jakości. Zamawiający nie dopuszcza regenerowanych materiałów. Materiały oraz narzędzia powinny być zapakowane w oryginalne, nienaruszone opakowania. 
  • Koszt dostawy: materiały oraz narzędzia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt na adres wskazany przez Zamawiającego.
  • Termin realizacji zamówień cząstkowych: do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
  • Zamawiający nie jest również zobowiązany do zamówienia wszystkich pozycji wymienionych w ofercie.
  • Zapłata za zamówienia cząstkowe nastąpi po ich wykonaniu, na podstawie poprawnie wystawionych faktur , przelewem na konto Wykonawcy, w terminie 14 dni od ich dostarczenia do Zamawiającego.

III. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi  30 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

 Termin realizacji zamówienia:

Od daty podpisania umowy do 31.12.2024 r., lub do wysokości zabezpieczonych środków

Bieg terminu rozpoczyna się od dnia podpisania umowy

Kryteria oceny ofert:

Cena:  100%.

VI. Termin złożenia oferty:

Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej do dnia 31.01.2024 do godziny 14:00

Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu ofertowym (załącznik 2) wraz z formularzem cenowym (załącznik 1) na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze lub drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Uwagi:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia bez podania przyczyny i bez zwrotu kosztów przygotowania i złożenia oferty.

 

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Formularz cenowy
  3. Formularz ofertowy
  4. Wzór umowy
  5. Wybór oferty

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.