MGW.DI.271.2.2024.WU                                                                                                   Zabrze, dnia 24.01.2024 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty na realizacje zamówienia pn.:

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla potrzeb MGW

 

Postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust1 pkt 1 ustawy – prawo zamówień publicznych.

Ofertę prosimy przesłać :

pocztą na adres – Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze,

lub pocztą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin składania ofert : do 31.01.2024 r. godzina 14:00

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem rozeznania cenowego jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących.

Termin realizacji zamówienia:

 1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2024 r.
 1. Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w ciągu 7 dni od powiadomienia drogą telefoniczną/e-mail przez Zamawiającego o wyborze oferty Wykonawcy.

Termin związania ofertą:

 

                    Termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

Wymagania Zamawiającego dotyczące części zamiennych:

 1. Zamawiający wymaga, aby oferta uwzględniała dostawę nowych oraz odbiór zużytych tonerów.
 2. Zamówienie będzie realizowane po cenach jednostkowych zadeklarowanych przez Wykonawcę w Formularzu Cenowym potrzeb do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie na ten cel. Ilości wskazane w formularzu cenowym są ilościami szacunkowymi. Zamawiający nie jest zobowiązany do zamówienia wszystkich pozycji wymienionych w ofercie.
 3. Zamawiający dopuszcza stosowanie jedynie materiałów nowych.
 1. Zamawiający nie dopuszcza stosowania materiałów tzw. regenerowanych.
 1. Cennik powinien zawierać ceny jednostkowe oraz wartości netto i brutto.
 1. Dostawy przedmiotu zamówienia mogą być wykonywane w godzinach pomiędzy 7:00 a 15:00 w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

Cena i warunki płatności za usługi objęte zakresem oferty

 1. Podane ceny będą obowiązywały przez cały rok 2024 w przypadku wyboru Wykonawcy.
 1. Warunki płatności: faktura – po wykonaniu dostawy

Dodatkowe wymagania:

Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia towaru na własny koszt, własnym środkiem transportu w dniach roboczych, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 – 15:00.

Osoba do kontaktu:

Wojciech Uberna tel. 728 406 118 / (32)630 30 91 wew. 2004

Kryteria oceny ofert:                                                                                                                         

Cena                     - 100% (najniższa zaoferowana cena).                              

                                                                                                                                                        

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Formularz ofertowy
 3. Formularz cenowy
 4. Wzór umowy
 5. Wybór oferty

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.