Zapytanie o cenę z jednoczesnym zastrzeżeniem zawarcia umowy/wyboru oferty do realizacji
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty na realizacje zamówienia pn.:
Serwisowanie i utrzymanie właściwego stanu technicznego systemu odprowadzania ścieków z poz.320 m w, ZKWK „Guido” Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu


Powyższe postępowanie prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – prawo zamówień publicznych. Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu ustalenia wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia, które może jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.
W razie niewybrania Wykonawcy podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu nie przysługują żadne roszczenia wobec Wnioskującego.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Zamówienie będzie obejmować świadczenie usług serwisowych, usuwanie awarii i wymianę części eksploatacyjnych zgodnie z DTR
2) Pompownia ścieków wyposażona jest w węzeł tłoczny składający się z:
• Zbiornika na ścieki wyposażonego w mieszadło o osi pionowej o mocy 1.1 kW wraz pokryciem hermetycznym z połączeniem z atmosferą poprzez kominek wywiewny z filtrem antyodorowym (wypełnienie z węgla aktywnego). W zbiorniku zainstalowana jest również instalacja elektryczna i AKPiA dla prawidłowego działania,
• Pompy wyporowo-śrubowe, przeznaczone do pompowania ścieków o mocy 30 kW i wydajności 7m3/h w ilości 2 szt. zasilane z przekształtników napięcia.
• Maceratory, 2 jednostki – zastosowanie do ścieków o wydajności14m3/h i mocy silnik 2,2 kW
• Orurowania i armatura
• Instalacja elektryczna oraz AKPiA


2. Wykaz podstawowych części zamiennych,
1) Mimośrodowa pompa ślimakowa produkcji SEEPEX Gmbh BN 17-48/A6-C3-A7-F0-GA
Wydajność 7-14 m3/godz
Napęd (motoreduktor firmy SEW): 500V, 30 kW, 1450 obr/min
2) Macerator produkcji SEEPEX
Wydajność 14 m3/godz
Napęd (motoreduktor firmy Nord): 2,2 kW, 500V, 543 obr/min
3) Mieszadło Turbo Mixer typ FG 11/56 producent GAA – Lobex (Herboner) 1,1 kW
4) Blokowa pompa odśrodkowa do ścieków producent GAA – Lobex Univers typ AQRH/80-1-160-DW
Silnik 2,2 kW, 500V
5) Napędy wieloobrotowe (prod. Auma) typu: SA 10.2 + Am 01.1 2szt oraz SA 07.6 + AM 01.1 6 szt ze sterowaniem napędu ustawczego AUMA MATIC AM 01.1
500V, 0,37 kW, ster. 24V
6) Przemiennik częstotliwości ACS 880-01 produkcji ABB
7) Przepływomierz elektromagnetyczny typ MPP 630 DN 80 G prod. ENKO

3. (warunki udziału w postępowaniu - jeśli dotyczy)⃰
- wyżej wymienione usługi muszą być wykonywane przez osoby o kwalifikacjach uprawniających
do wykonywania czynności specjalistycznych związanych z serwisowaniem w/w urządzeń.

4. Istotne warunki zamówienia (jeśli dotyczy) ⃰
- zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania całości wartości umowy,
- w przypadku gdy wykonawca nie jest producentem części zamiennych, wynagrodzenie za części zamienne, wszelkie niezbędne materiały potrzebne do naprawy i serwisu będą rozliczane zgodnie z aktualną ceną zakupu + 10% narzutu.
- termin związania z ofertą 60 dni,
- termin płatności 30 dni od daty wpływu faktury,

5. Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 31 stycznia 2025 r.
6. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Cena 100% (najniższa zaoferowana cena)
Inne kryteria………(jeżeli dotyczy)
6. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 02.02.2024 roku,

Załączniki:

Formularz oferty 26/01/2024

Projekt umowy 26/01/2024

zal_1a_osw_wykluczeniu 26/01/2024

zapytanieofertowe 26/01/2024

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.