Zapytanie o cenę ofertowe/szacowanie wartości zamówienia z jednoczesnym zastrzeżeniem zawarcia umowy/wyboru oferty do realizacji *

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pn.:
„Serwis, usuwanie awarii i utrzymanie ruchu agregatów prądotwórczych zainstalowanych we wszystkich obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu od daty podpisania umowy do 31. 12. 2024r.”.Powyższe postępowanie prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – prawo zamówień publicznych.
Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu ustalenia wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia,
które może jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.
W razie niewybrania Wykonawcy podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu nie przysługują żadne roszczenia wobec Wnioskującego.


I. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie będzie obejmować świadczenie usług serwisowych, wymianę części eksploatacyjnych, usuwanie awarii, oraz wykonywanie serwisów i przeglądów okresowych zgodnie z DTR producenta dla wszystkich agregatów prądotwórczych eksploatowanych w obiektach MGW w Zabrzu.

W obiektach zarządzanych przez MGW w Zabrzu eksploatowane są następujące typy agregatów prądotwórczych:

a) FOGO FH 9000R – 2 szt. oraz
FOGO FH 9000TR – 2 szt. (w zakresie przeglądu i serwisu należy przewidzieć i wycenić) –
- Olej + jego wymiana,
- Filtr paliwa + jego wymiana,
- Sprawdzenie amortyzatorów zespołu,
- Sprawdzenie akumulatorów i alternatora,
- Sprawdzenie połączeń silnik + prądnica,
- Sprawdzenie układu powietrznego i wydechowego,
- Kontrola układu: paliwowego, smarowania i chłodzenia,
- Sprawdzenie połączeń elektrycznych,
- Sprawdzenie układów sterowania,
- Pomiar rezystancji izolacji prądnicy,
- Próbna praca zespołu.

b) POWER GENSET PDE201RS3 (PEZAL) – 1 szt. (w zakresie przeglądu i serwisu należy przewidzieć i wycenić) –
- Olej + jego wymiana,
- Filtr oleju + jego wymiana,
- Filtr paliwa + jego wymiana,
- Sprawdzenie amortyzatorów zespołu,
- Sprawdzenie akumulatorów i alternatora,
- Sprawdzenie połączeń silnik + prądnica,
- Sprawdzenie układu powietrznego i wydechowego,
- Kontrola układu: paliwowego, smarowania i chłodzenia,
- Sprawdzenie połączeń elektrycznych,
- Sprawdzenie regulacja paska,
- Pomiar rezystancji izolacji prądnicy,
- Kontrola układu podgrzewania silnika,
- Próbna praca zespołu.

c) PROTON-30-ZPP (PROTON-POLSKA) – 1 szt. (w zakresie przeglądu i serwisu należy przewidzieć i wycenić) –
- Olej + jego wymiana,
- Filtr oleju + jego wymiana,
- Filtr paliwa + jego wymiana,
- Sprawdzenie amortyzatorów zespołu,
- Sprawdzenie akumulatorów i alternatora,
- Sprawdzenie połączeń silnik + prądnica,
- Sprawdzenie układu powietrznego i wydechowego,
- Kontrola układu: paliwowego, smarowania i chłodzenia,
- Sprawdzenie połączeń elektrycznych,
- Sprawdzenie regulacja paska,
- Sprawdzenie układów sterowania,
- Pomiar rezystancji izolacji prądnicy,
- Kontrola układu podgrzewania silnika,
- Próbna praca zespołu.

d) Kraft Welle – model: SDG.100.000 Super Silent – 1 szt. (w zakresie przeglądu i serwisu należy przewidzieć i wycenić) –
- Olej + jego wymiana,
- Filtr oleju + jego wymiana,
- Filtr paliwa + jego wymiana,
- Sprawdzenie amortyzatorów zespołu,
- Sprawdzenie akumulatorów i alternatora,
- Sprawdzenie połączeń silnik + prądnica,
- Sprawdzenie układu powietrznego i wydechowego,
- Kontrola układu: paliwowego, smarowania i chłodzenia,
- Sprawdzenie połączeń elektrycznych,
- Sprawdzenie regulacja paska,
- Sprawdzenie układów sterowania,
- Pomiar rezystancji izolacji prądnicy,
- Próbna praca zespołu

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej na w/w czynności dotyczące urządzeń wymienionych powyżej.
W/w przeglądy i serwisy muszą zostać przeprowadzone w miejscu zainstalowania agregatu w oparciu o materiały i osprzęt eksploatacyjny, który musi być wolny od wad technicznych i prawnych oraz spełniać wymagania przedstawione w DTR producenta agregatu.
Wykonawca winien przewidzieć kontrolę i badanie akumulatorów rozruchowych współpracujących z powyższymi agregatami. Przeglądy wymienione powyżej winny być wykonywane po wcześniejszym ustaleniu terminu z upoważnionym przedstawicielem MGW.

Załączniki:

zal_1_form_ofert 25/01/2024

zal_2_umowa_agreg 25/01/2024

Zal_3_osw_wykl 25/01/2024

zapyt_ofert 25/01/2024

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.