Zapytanie ofertowe zamówienia z jednoczesnym zastrzeżeniem zawarcia umowy/wyboru oferty do realizacji *

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pn.:


„Serwis i usuwanie awarii urządzeń zainstalowanych w stacji wentylatorów głównych przewietrzających kompleks wyrobisk dołowych Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej
w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.”


Powyższe postępowanie prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – prawo zamówień publicznych. Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu ustalenia wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia, które może jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.
W razie niewybrania Wykonawcy podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu nie przysługują żadne roszczenia wobec Wnioskującego.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Zamówienie obejmować będzie świadczenie usług serwisowych związanych z:
a. przeglądami i konserwacją klap przepustowych powietrza – kontrola gniazd łożyskowych w/w klap, ruchliwość i działanie funkcjonalne,
b. przeglądami i konserwacją instalacji sterowania i zasilania stacji wentylatorów,
c. wymianą części eksploatacyjnych zgodnie z DTR na podstawie aktualnego cennika załączonego do oferty,
d. przeglądami i konserwacją wentylatorów zabudowanych w przedmiotowej stacji (również związanych z usuwaniem drgań – wyważeniem – silnika i wentylatora),
e. usuwaniem awarii,
f. przeglądami i konserwacją systemów pomocniczych zainstalowanych w budynku stacji wentylatorów (system p.poż, system wentylacji i klimatyzacji, ups, etc.).

Wykonawca oświadcza, że do wykonania przedmiotu umowy posiada niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny, a także dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania umowy.
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z:
a. warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów Prawa geologicznego i górniczego,
b. wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych,
c. zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami,
d. warunkami wynikającymi z posiadanych uprawnień i Certyfikatów,
e. polskimi normami bezpieczeństwa i higieny pracy,
f. przestrzegać innych przepisów prawa mających ścisły związek z realizacją przedmiotowego zamówienia
Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się stosować wyroby dopuszczone do stosowania w zakładach górniczych w rozumieniu przepisów Prawa geologicznego i górniczego.
Jeżeli dla wykonania przedmiotu zamówienia, będzie konieczne wykonanie niezbędnych prac lub czynności i uzyskania w związku z tym wymaganych prawem zezwoleń, uzgodnień, to Wykonawca wykona te czynności i prace oraz uzyska niezbędne zezwolenia, uzgodnienia, własnym kosztem i staraniem.
2. Warunki udziału w postępowaniu:⃰
Wykonawca musi posiadać:
• niezbędne doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia – na żądanie Zamawiającego należy wykazać referencje na analogiczne zadania w okresie ostatnich dwóch lat na kwotę min. 10 000,00 złotych netto,
• potencjał techniczny umożliwiający wykonanie przedmiotu zamówienia (na żądanie Zamawiającego Oferent zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie potwierdzające posiadanie niezbędnego doświadczenia w wykonywaniu tego rodzaju zamówień),
• okres gwarancji deklarowany przez Wykonawcę na wykonany przedmiot zamówienia nie może być mniejszy niż 12 miesięcy,
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3. Istotne warunki zamówienia (jeśli dotyczy) ⃰

Termin związania ofertą wynosi 60 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.
4. Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do: 31. 12. 2024r.).

Załączniki:

zal_1_form_ofert 19/01/2024

Zal_3_osw_wykl 19/01/2024

zal_nr_2_umowa 19/01/2024

zal_nr_3.xls 19/01/2024

zapyt_ofert 19/01/2024

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.