Zapytanie o cenę ofertowe/szacowanie wartości zamówienia z jednoczesnym zastrzeżeniem zawarcia umowy/wyboru oferty do realizacji *

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pn.:


„Usługi serwisowo konserwacyjne wraz z przeprowadzaniem przeglądów: instalacji AKPiA, systemu sterowania, oraz usuwanie awarii podzespołów elektronicznych
i okablowania kotłowni gazowej zabudowanej przy szybie ,,Carnall”
w okresie od podpisania umowy do 31. 12. 2024r.”.


Powyższe postępowanie prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – prawo zamówień publicznych.
Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu ustalenia wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia,
które może jednocześnie prowadzić do wyłonienia najkorzystniejszej oferty i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.
W razie niewybrania Wykonawcy podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu nie przysługują żadne roszczenia wobec Wnioskującego.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przeprowadzanie okresowych przeglądów i serwisu zabezpieczeń, wymiany części i podzespołów, utrzymywanie całodobowego pogotowia awaryjnego oraz usuwanie awarii: instalacji AKPiA, systemu sterowania opartego na sterownikach PLC, podzespołów elektronicznych i okablowania kotłowni gazowej zlokalizowanej przy szybie „Carnall” wraz z urządzeniami i instalacjami zabudowanymi w ciągu technologicznym powyższej kotłowni:

- zestaw hydroforowy,
- elementy sterujące i zabezpieczenia,
- zawory bezpieczeństwa, odcinania, zwrotne,
- pompy,
- moduł regulacyjny gazu,
- odgazowanie wody zasilającej,
- moduł rozprężenia chłodzenia i spustu,
- osprzęt paliwowy i odzysku ciepła,
- regulator poziomu wody,
- armatura odsalania,
- armatura odmulania,
- armatura zabezpieczająca podciśnienie,
- wymienniki ciepła.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w terminach ustalonych z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego, a kwota wynagrodzenia ujęta w umowie będzie zawierała wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Realizacja zadania wynika z zapisów w dokumentacji techniczno-rozruchowej, zgodnie z którą określone czynności serwisowe mogą być wykonywane jedynie przez autoryzowany serwis tworzący oprogramowanie i biorący udział w montażu urządzeń.
Materiały i urządzenia użyte do napraw i konserwacji powyższych maszyn i urządzeń w ramach niniejszego postępowania winny spełniać następujące warunki techniczne:
- wszystkie elementy, materiały i urządzenia muszą byś nowe,
- w/w materiały posiadać muszą wszystkie wymagane prawem dokumenty (certyfikaty, atesty, deklaracje, etc.),
- urządzenia powyższe muszą być wyposażone (jeśli jest wymagane) w:
• tabliczkę znamionową w języku polskim,
• deklarację zgodności (w języku polskim),
• kartę gwarancyjną w języku polskim,
• dokumentację techniczno - ruchową lub instrukcję obsługi w języku polskim.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej na przedmiot powyższego zapytania.
Realizacja powyższego w ramach realizacji umowy (na koszt i staraniem Wykonawcy) odbędzie się we wskazanej lokalizacji w terminach uzgodnionych z upoważnionym przedstawicielem MGW w Zabrzu.

2. Warunki udziału w postępowaniu:⃰
Wykonawca musi posiadać:
• niezbędne doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia,
• potencjał techniczny umożliwiający wykonanie przedmiotu zamówienia (na żądanie Zamawiającego Oferent zobowiązany jest dostarczyć referencje potwierdzające posiadanie niezbędnego doświadczenia w wykonywaniu tego rodzaju zamówień na kwotę min. 5 tys. zł netto),
• okres gwarancji deklarowany przez Wykonawcę na wykonany przedmiot zamówienia (wymienione części oraz naprawy) nie może być mniejszy niż 12 miesięcy,
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3. Istotne warunki zamówienia (jeśli dotyczy) ⃰

Okres obowiązywania podpisanej umowy: od momentu podpisania do 31. 12. 2024r.
Termin związania ofertą wynosi 60 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.
4. Termin realizacji szczegółowych zleceń: maksymalnie do 24 godzin.

Załączniki:

zal_1_form_ofert 19/01/2024

zal_2_umowa 19/01/2024

Zal_3_osw_wykl 19/01/2024

zapyt_ofert 19/01/2024

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.