Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty na realizacje zamówienia pn.:

Utrzymanie w sprawności technicznej systemów i urządzeń ppoż. wraz z wykonaniem przeglądów okresowych w obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest konserwacja, wykonywanie bieżących napraw/ wymiany elementów oraz wykonanie przeglądów technicznych systemów i urządzeń przeciwpożarowych zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 351), Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719), ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 2010 nr 243, poz. 1623) oraz zasadami określonymi w Polskich Normach.
Szczegółowy opisu przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 oraz nr 3 do niniejszego postępowania.

2. Warunki udziału w postępowaniu:
a. KRS/Wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – z ostatnich 6 miesięcy;
b. Autoryzację producenta na serwisowanie, przeprowadzanie konserwacji oraz kontroli stanu technicznego urządzeń POLON ALFA 6000;
c. Świadectwo kwalifikacyjne energetyczne E1,D1.
d. Certyfikat kwalifikacji CNBOP-PIB „Montaż i konserwacja zabezpieczeń przeciwpożarowych – systemy sygnalizacji pożarowej (SSP) i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi”
e. Zamawiający wymaga wykazania:
- minimum dwóch usług przeglądów i konserwacji urządzeń ppoż. w tym: centrali pożarowych POLON ALFA 4000 i POLON ALFA 6000, hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych;
- minimum jednej usługi przeglądów i konserwacji centrali pożarowych ESSER oraz systemów aspiracyjnych WAGNER oraz VESDA, w okresie ostatnich 24 miesięcy.
f. Warunkiem udziału w postępowaniu jest udział w wizji lokalnej, która odbędzie się 15.01.2024 r. o godzinie 10:00.

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert:
Termin złożenia ofert: 19.01.2024 r.Załączniki:

Zał. nr 1_formularz_oferty 10/01/2024

Zał. nr 2_oświadczenie_wykonawcy_2024 10/01/2024

Zał. nr 3_ kalkulacja_cenowa_opis_zamówienia_2024 10/01/2024

Zał. nr 4_umowa_ppoż_2024 10/01/2024

Zał. nr 5 Wizja lokalna 10/01/2024

Zał. nr 6. Wykaz referencji 10/01/2024

Zapytanie ofertowe przeglądy i serwis ppoż. 10/01/2024

Zał. nr 5_wizja_lokalna_15_01_2024 15/01/2024

Zmiany w postępowaniu15_01_2024 15/01/2024

Zał. nr 3_ kalkulacja_cenowa_opis_zamówienia_15_01_2024 (002) 15/01/2024

Wybór oferty ppoż 30/01/2024

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.