MGW.DI.271.5.2023.WU                                                                                                 Zabrze, dnia 27.11.2023 r.

Zapytanie o cenę z jednoczesnym zastrzeżeniem zawarcia umowy do realizacji

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pn.:

„Zakup sprzętu komputerowego”

Powyższe postępowanie prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych

o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – prawo zamówień publicznych.

Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu ustalenie wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia,

które może jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.

W razie niewybrania Wykonawcy podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu nie przysługują żadne roszczenia wobec Wnioskującego

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego zgodnie ze specyfikacją załączoną do niniejszego rozeznania cenowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jak i formularz ofertowy stanowi załącznik nr 1.

Termin realizacji zamówienia:

  1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 14 dni od dnia podpisania umowy.
  1. Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w ciągu 7 dni od powiadomienia przez Zamawiającego o wyborze oferty Wykonawcy.

Termin związania ofertą:

 

             Termin związania z ofertą wynosi  30 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

Istotne warunki zamówienia:

Wycena powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi, łącznie z kosztami transportu, do siedziby Zamawiającego mieszczącej się przy ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze.

Cena i warunki płatności za usługi objęte zakresem oferty

  1. Podane w formularzu cenowym kwoty będą obowiązywały przez cały okres związania z ofertą.
  1. Warunki płatności: faktura – po wykonaniu dostawy.

Dodatkowe wymagania:

Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia towaru w dniach roboczych, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 – 15:00.

Ofertę należy złożyć:

Osobiście, lub pocztą na adres – Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze,

lub pocztą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin składania ofert : do 05.12.2023 r. godzina 14:00

 

Kryteria oceny ofert:                                                                                                                               

Cena - 100% (najniższa zaoferowana cena).         

Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.          

                                                                                                                                                                

Załączniki:

  1. Rozeznanie Cenowe 27/11/2023
  2. Specyfikacja techniczna / Formularz ofertowy 27/11/2023
  3. Wzór umowy 27/11/2023
  4. Wybór oferty 21/12/2023

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.