Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pn.:
„Zakup i dostawa zakup kompletu wałków, kół zębatych, klinów i pierścieni do przekładni szybowskazu pracującego w układzie maszyny parowej zlokalizowanej przy szybie „Carnall” w MGW w Zabrzu”.


Powyższe postępowanie prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – prawo zamówień publicznych.
Niniejsze zapytanie ofertowe ma na celu ustalenie wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia,
które może jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.
W razie niewybrania Wykonawcy podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu nie przysługują żadne roszczenia wobec Wnioskującego.


I. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie powyższe obejmuje zakup i dostawę kompletu wałków, kół zębatych, klinów i pierścieni do przekładni szybowskazu pracującego w układzie maszyny parowej zlokalizowanej przy szybie „Carnall”
w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Wszystkie powyższe materiały i części zamienne muszą spełniać wymagania i parametry techniczne do pracy w określonych warunkach.

Materiały i podzespoły wspomniane powyżej winny spełniać następujące warunki techniczne:
- wszystkie materiały i podzespoły muszą być nowe i spełniać wymagania określone w Polskich Normach oraz przepisach branżowych,
- w przypadku braku konkretnych materiałów i podzespołów mogą być zaproponowane zamienniki, przy czym należy udowodnić ich równoważność (np.: parametrów technicznych, itd.)
- w/w materiały i podzespoły posiadać muszą wszystkie wymagane prawem dokumenty (certyfikaty, atesty, etc.),
- przedmiotowe części i materiały muszą być wyposażone (jeśli jest wymagane) w:
• deklarację zgodności (w języku polskim),
• kartę gwarancyjną w języku polskim,
• dokumentację techniczną (kartę katalogową) lub instrukcję obsługi w języku polskim.

W/w materiały muszą być wolne od wad technicznych i prawnych oraz spełniać wymagania przedstawione w zapytaniu i specyfikacji. Dostawa powyższych części i materiałów musi uwzględniać możliwości techniczne rozładunku powyższych (Zamawiający nie ma możliwości ani warunków technicznych rozładowania materiałów przy pomocy suwnicy bądź wózka widłowego).

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej na dostawę części i materiałów opisanych powyżej w niniejszym zapytaniu.
Ewentualna wizja lokalna jest możliwa na koszt Oferenta po uprzednim umówieniu się z upoważnionym pracownikiem MGW.
Dostawa powyższego (na koszt i staraniem Wykonawcy) materiału odbędzie się do wskazanej lokalizacji w terminie uzgodnionym z upoważnionym przedstawicielem MGW w Zabrzu.

II. Warunki udziału w postępowaniu:⃰
Wykonawca musi posiadać:
• niezbędne doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia (należy na żądanie Zamawiającego wykazać referencje na analogiczne zadania w okresie ostatnich dwóch lat na kwotę min. 2 000,00 złotych netto),
• potencjał techniczny umożliwiający wykonanie przedmiotu zamówienia (na żądanie Zamawiającego Oferent zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie potwierdzające posiadanie niezbędnego doświadczenia w wykonywaniu tego rodzaju zamówień i dostaw),
• okres gwarancji deklarowany przez Wykonawcę nie może być mniejszy niż 12 miesięcy,
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.


III. Istotne warunki zamówienia (jeśli dotyczy) ⃰

Termin związania z ofertą wynosi: 60 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.
IV. Termin realizacji zamówienia: do 6 tygodni od daty zlecenia.

Załączniki:

zal_1_form_ofert 23/11/2023

zal_2_umowa 23/11/2023

Zal_3_osw_wykl 23/11/2023

zapyt_ofert 23/11/2023

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.