Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na:

Zakup i dostawa mobilnych wentylatorów o średnicy 300 mm typu UNICRAFT MV30 (lub równoważnych) wyposażonych dodatkowo w węże transportowania powietrza (lutnie elastyczne) Ø300m o długości 10m.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust.1 pkt.1 ustawy – prawo zamówień publicznych.
Niniejsze rozeznanie cenowe ma na celu ustalenie wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia. Rozeznanie cenowe może jednocześnie prowadzić do wyboru oferty najkorzystniejszej i realizacji dostawy będącej przedmiotem rozeznania. W razie nie wybrania wykonawcy, podmiotom uczestniczącym nie przysługuje żadne roszczenie wobec Wnioskującego. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych na każdym etapie postępowania, bez wskazywania przyczyny


Termin składania ofert:
Do dnia: 29.11.2023r wg wzoru formularza ofertowego.

Załączniki:

formularz ofertowy MV30 22/11/2023

Rozeznanie cenowe MV30 22/11/2023

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.