Zapytanie ofertowe/szacowanie wartości zamówienia
W celu wyboru właściwej procedury postepowania Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizacje zamówienia pn.:
Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji układu centralnego ogrzewania , ciepłej wody użytkowej oraz energii elektrycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii dla Hostelu Guido w Zabrzu przy ulicy 3 Maja 93a.
W celu wyboru właściwej procedury postępowania niezbędne jest oszacowania wartości zamówienia. Zwracam się z prośbą o przesłanie informacji dotyczących szacunkowej ceny, kosztów i czasu realizacji na załączonym formularzu ofertowym, które będą pomocne w szacowaniu wartości zamówienia.

I. Opis przedmiotu zamówienia


1. Przedmiot niniejszego zamówienia realizowany będzie w dwóch etapach:

Etap 1: W aspekcie planowanej zabudowy instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii, instalacji kolektorów słonecznych oraz przebudowy układu kogeneracyjnego należy:
- Przeprowadzić analizę zużycia mediów tj. energii elektrycznej, gazu służącego do ogrzewania budynku, przygotowywania c.w.u oraz posiłków,
- Przeprowadzić analizę możliwości technicznych zabudowy instalacji fotowoltaicznej, kolektorów słonecznych oraz układu kogeneratora,
- Po uwzględnieniu zużycia mediów, zapotrzebowania na moc, możliwości technicznych dobrać parametry nowo budowanych instalacji celem zminimalizowania zużycia energii elektrycznej oraz gazu.
Należy przedstawić 3 warianty spełniające warunki optymalizacji zużycia mediów, celem minimalizacji kosztów eksploatacji obiektu. W związku z tym że instalacje kolektorów słonecznych i instalacje fotowoltaiczne zabudowane będą na dachu, należy uwzględnić powierzchnię zabudowy oraz gabaryty proponowanych rozwiązań. W ramach projektu należy przewidzieć likwidację układu kogeneracyjnego gazowego z rejonu łaźni łańcuszkowej oraz jego zabudowę wraz z niezbędną infrastrukturą na Hostelu Guido. Suma mocy wytworzonych w projektowanych instalacjach musi spełniać warunki mikroinstalacji zgodnie z Ustawą o odnawialnych źródłach energii .
Dla zaproponowanego rozwiązania należy przedstawić wstępne zestawienie kosztów oraz czas realizacji zamówienia.

Na podstawie Etapu 1 Wykonawca wraz z Zamawiający wspólnie wskażą optymalny wariant inwestycyjny zawierający co najmniej 2 niżej przedstawione zadania, który będzie podstawą realizacji Etapu 2 zamówienia. Akceptacja Etapu 1 zamówienia zostanie potwierdzona przez obustronne podpisany protokół odbioru częściowego prac.

Etap 2: Wykonanie projektów wykonawczych instalacji zasilających obiekty Hostelu wchodzące w skład Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w zakresie:
– zad. 1 montaż kolektorów słonecznych, zawierający projekt instalacji cieplnej oraz pozostałych branż niezbędnych do wykonania zadania wraz z innymi opracowaniami koniecznymi do zgłoszenia robót budowlanych (zgodnie z prawem budowlanym) lub uzyskania pozwolenia na budowę (jeśli będzie konieczne).

– zad.2 montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii, zawierający projekt instalacji elektrycznej i elektroenergetycznej oraz pozostałych branż niezbędnych do wykonania zadania wraz z innymi opracowaniami koniecznymi do zgłoszenia robót budowlanych (zgodnie z prawem budowlanym) lub uzyskania pozwolenia na budowę (jeśli będzie konieczne).
– zad.3 przebudowy układu kogeneracyjnego gazowego o mocy grzewczej 30 kW oraz mocy
elektrycznej 15 kW w rejonie Hostelu Guido w Zabrzu przy ulicy 3 Maja 93a. zawierający projekt instalacji gazowej, cieplnej oraz pozostałych branż niezbędnych do wykonana zadania wraz z innymi opracowaniami koniecznymi do zgłoszenia robót budowlanych (zgodnie z prawem budowlanym) lub uzyskania pozwolenia na budowę (jeśli będzie konieczne).

W przypadku gdy wybrany wariant nie przewiduje zabudowy któregoś z ww. zadań, projekty należy wykonać dla zadań w konfiguracji wskazanych w wariancie.

Załączniki:

zal_1_form_ofert(1) 10/11/2023

zał. 2 oświadczenie wykonawcy 10/11/2023

zapytanie ofertowe Hostel 10/11/2023

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.