ROZEZNANIE CENOWE
postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – prawo zamówień publicznych
Niniejsze rozeznanie cenowe ma na celu ustalenie wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia. Rozeznanie cenowe może jednocześnie prowadzić do wyboru oferty najkorzystniejszej i zakupu przedmiotu rozeznania. W razie nie wybrania Wykonawcy, podmiotom uczestniczącym nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego.
Ilekroć w dokumencie mówi się o ofercie, rozumie się przez to odpowiedź na niniejsze rozeznanie cenowe.
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
„Zakup i dostawa fabrycznie nowych telefonów komórkowych wraz z akcesoriami
dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”

I. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych telefonów komórkowych w ilościach 20szt. typu smartfon wraz z akcesoriami.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisany został w załączniku 1 (formularz cenowy).
3. Termin realizacji zamówienia wynosi 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy z Wykonawcą, ale nie później niż do 18 grudnia 2023,
4. Miejsce dostawy ul. Wolności 402, 41-800 Zabrze, w godzinach od 7:00 do 13:00 w dni robocze.
Osoba upoważniona do odbioru Pan Marcin Zasitko. Wraz z telefonami i akcesoriami należy dostarczyć protokół zdawczo-odbiorczy, zawierający wykaz dostarczonego sprzętu wraz z numerami seryjnymi smartfonów.
2. Dostarczone telefony oraz akcesoria mają być w kompletach handlowych producenta wraz z akcesoriami oraz instrukcją w języku polskim.
3. Wykonawca dostarczy aparaty telefoniczne gotowe do pracy, pochodzące z bieżącej produkcji oraz posiadające zainstalowane oprogramowanie.
4. Wykonawca zagwarantuje dostarczenie sprzętu bez blokady SimLock z możliwością jego użytkowania we wszystkich sieciach komórkowych.
5. Wykonawca dostarczy fabrycznie nowe telefony komórkowe z gwarancją producenta na dany produkt. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia wystawienia faktury na sprzęt.
6. Ładowarka indukcyjna powinna posiadać gwarancję producenta. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia wystawienia faktury na sprzęt.

Termin złożenia oferty:
Ofertę należy dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej do dnia: 21.11.2023r.

Ofertę prosimy przesłać na załączonym Formularzu ofertowym (załącznik 2) wraz z załącznikiem nr1 oraz nr3 drogą e-milową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. W tytule e-maila należy umieścić opis: „Zakup i dostawa fabrycznie nowych telefonów komórkowych wraz z akcesoriami dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”

Sprawę prowadzi: Marcin Zasitko tel. 32 630 30 91 wewn. 5800 kom: 728 406 122

Załączniki:

ROZEZNANIE CENOWE - ZAKUP SMARTFONÓW 09/11/2023

załącznik 3oświadczenie 09/11/2023

Załącznik nr 1 formularz cenowy 09/11/2023

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 09/11/2023

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.