Zapytanie o cenę ofertowe/szacowanie wartości zamówienia z jednoczesnym zastrzeżeniem zawarcia umowy/wyboru oferty do realizacji *

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pn.:

„Wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzanie wód przemysłowych (kopalnianych) istniejącym wylotem do rzeki „Bytomki” w Zabrzu przy ul. Słodczyka”.

Powyższe postępowanie prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – prawo zamówień publicznych. Niniejsze zapytanie ofertowe może prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w celu realizacji opisanego poniżej zadania.
W razie niewybrania Wykonawcy (z różnych powodów, np: brak zabezpieczenia wystarczających środków przez Zamawiającego) podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu nie przysługują żadne roszczenia wobec Wnioskującego.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Realizacja zadania polega na :
a. opracowaniu operatu wodnoprawnego w zakresie odprowadzania podziemnych wód przemysłowych, pochodzących z Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej z infiltracji opadów atmosferycznych, do istniejących urządzeń wodnych zlokalizowanych przy ul. Słodczyka w Zabrzu w zakresie określonym ustawą z dnia 07 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U.2022 poz. 2625 z późn. zmianami);
b. wykonaniu i aktualizacji map w niezbędnym zakresie (po konsultacji z upoważnionym pracownikiem MGW w Zabrzu);
c. rozpoznaniu aktualnych warunków hydrogeologicznych;

W ramach realizacji zadania należy uwzględnić przygotowanie wszystkich materiałów (w tym mapowych), przy czym wszystkie koszty i formalności z tym związane są po stronie Wykonawcy.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych.
Realizacja przedmiotu zadania winna być na bieżąco konsultowana i uzgadniana z upoważnionym przedstawicielem MGW w Zabrzu w zakresie technicznym i merytorycznym.


2. Warunki udziału w postępowaniu:⃰
Wykonawca musi posiadać łącznie:
• niezbędne doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia (na żądanie Zamawiającego należy wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 3 usługi polegające na wykonaniu operatu wodnoprawnego i uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego),
• potencjał techniczny umożliwiający wykonanie przedmiotu zamówienia (na żądanie Zamawiającego Oferent zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie potwierdzające posiadanie niezbędnych uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania),
Okres gwarancji (nadzoru autorskiego) deklarowany przez Wykonawcę nie może być mniejszy niż 12 miesięcy.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych.
Realizacja przedmiotu zadania winna być na bieżąco konsultowana i uzgadniana z upoważnionym przedstawicielem MGW w Zabrzu w zakresie technicznym i merytorycznym.
Oferent przed złożeniem oferty może dokonać wizji lokalnej w miejscu istniejących urządzeń wodnych. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z upoważnionym przedstawicielem MGW w Zabrzu.

3. Istotne warunki zamówienia (jeśli dotyczy): ⃰
Termin związania ofertą wynosi 60 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.
4. Termin realizacji zamówienia: do 6 tygodni od otrzymania zlecenia.
5. Kryteria oceny ofert: cena – 100%
6. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 10. 11. 2023r. do godz. 10:00

Załączniki:

zal_1_form_ofert 07/11/2023

Zal_2_osw_wykl 07/11/2023

zapyt_ofert 07/11/2023

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.