ZAPYTANIE OFERTOWE
postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust1 pkt 1 ustawy – prawo zamówień publicznych.

Niniejsze zapytanie ofertowe ma na celu ustalenie wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia. Zapytanie ofertowe może jednocześnie prowadzić do wyboru oferty najkorzystniejszej i podpisania umowy na realizację przedmiotu. W razie nie wybrania wykonawcy, podmiotom uczestniczącym nie przysługuje żadne roszczenie wobec Wnioskującego. Ilekroć w dokumencie mówi się o ofercie, rozumie się przez to odpowiedź na zapytanie ofertowe.

Zapraszamy do złożenia oferty na niżej opisany przedmiot zamówienia:
I. ZAMAWIAJĄCY
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze, NIP: 6482768167

II. NAZWA ZAMÓWIENIA
Zamieszczenie pięciu artkułów sponsorowanych na portalach internetowych na potrzeby Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w sieci (internet), na potrzeby Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Zakres zamówienia w szczególności będzie obejmował: przygotowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym pięciu artykułów sponsorowanych oraz ich jednorazowe zamieszczenie na wskazanych w rozeznaniu portalach (w terminach uzgodnionych z Zamawiającym). UWAGA! Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia przez Wykonawcę więcej niż jednego portalu, do ostatecznego wyboru przez Zamawiającego.

Dodatkowe wymagania do wszystkich artykułów sponsorowanych
a) Cztery z pięciu artykułów zostaną opublikowane na portalach opiniotwórczych, o zasięgu ogólnopolskim, na których ruch na stronie przekracza 2 mln wejść w skali miesiąca poprzedzającego zamówienie, np. Onet.pl lub wp.pl lub Interia.pl lub inne. Jeden z pięciu artykułów zostanie opublikowany na portalu informacyjnym o zasięgu lokalnym, skierowanym bezpośrednio do mieszkańców miasta Zabrze, gdzie ruch na stronie przekracza 10 tysięcy wejść w skali miesiąca poprzedzającego zamówienie.
b) Artykuły sponsorowane zostaną przygotowane zgodnie z zasadami języka polskiego i poddane korekcie językowej przez wykonawcę;
c) Każda z publikacji powinna być zrealizowana w kolorze, zawierać zdjęcia lub grafiki (do uzgodnienia z Zamawiającym w trybie roboczym na etapie realizacji zamówienia, każdorazowo przed każdą emisją);
d) Zamawiający w miarę możliwości przekaże Wykonawcy zdjęcia/grafiki/logotypy znajdujące się w dyspozycji Zamawiającego, które mogą zostać wykorzystanie przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.
e) Zamawiający będzie, na ile jest to niezbędne, współpracować z Wykonawcą przy dostarczaniu informacji, których Wykonawca może zażądać w celu prawidłowej realizacji zamówienia.
f) Długość każdej z publikacji to min 2 tysiące znaków ze spacjami;
g) Wykonawca na minimum 5 dni przed planowaną datą publikacji, lub w innym, uzgodnionym w trybie roboczym z Zamawiającym terminie, przedstawi Zamawiającemu projekt artykułu sponsorowanego.
h) Treść oraz ostateczny wygląd każdego z artykułów musi zostać każdorazowo uzgodniony z osobą kontaktową ze strony Zamawiającego i przez niego zaakceptowany przez publikacją – Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzania poprawek lub uwag do treści i wyglądu artykułu;

Informacje dotyczące sposobu rozliczania zamówienia
a) Zamówienie będzie realizowane na podstawie umowy stanowiącej zał. nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego
b) Z tytułu ewentualnego zmniejszenia zakresu czynności stanowiących przedmiot umowy nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego
c) Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktyczne wykonanie usługi, zgodnie z ceną z formularza przesłanego przez Wykonawcę stanowiącego zał. nr 1 zapytania
d) Płatność za przedmiot umowy zostanie dokonana przelewem w terminie do 21 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT na rachunek Wykonawcy znajdujący się na tzw. białej liście VAT

IV. Termin i miejsce realizacji zamówienia
Terminy publikacji zostaną uzgodnione z osobą kontaktową ze strony Zamawiającego z uwzględnieniem publikowania artykułów na wezwanie Zamawiającego, najpóźniej do 15 grudnia 2023r.

V. Opis sposobu przygotowania oferty:
• Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
• Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy,
• Formularz oferty stanowi załącznik 1 do niniejszego zapytania ofertowego, oświadczenie dot. spełnienia warunków stanowi zał. nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego, oświadczenie dot. wykluczenia w związku z wojną w Ukrainie stanowi zał. nr 3 do zapytania ofertowego.
• Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
• Termin związania ofertą: do 30 dni kalendarzowych od terminu złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe

VI. Inne istotne warunki zamówienia
1. Zamawiający przy określaniu wartości szacunkowej zamówienia będzie kierował się ceną łączną netto.
2. Odpowiedzi na zapytanie ofertowe, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieskorzystania z otrzymanych odpowiedzi na zapytanie ofertowe
4. Maksymalna kwota usługi stanowi kwotę z formularza ofertowego potwierdzającego realizację całości przedstawionej odpowiedzi na zapytanie ofertowe,
5. Przedstawiona oferta powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
6. Z tytułu ewentualnego zmniejszenia zakresu czynności stanowiących przedmiot umowy nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego. W takim wypadku wynagrodzenie zostanie zapłacone proporcjonalnie do wykonanego zakresu. O zmniejszeniu zakresu usługi Zamawiający poinformuje Wykonawcę nie później niż do dnia 20.11.2023.
7. Konieczność zawarcia umowy: TAK – wzór umowy stanowi zał. nr 4 do zapytania ofertowego, Wzór umowy zawiera pozostałe, istotne dla realizacja zamówienia uzgodnienia.
VII. Wymagania dla Oferenta –Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

VIII. Termin złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:
Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej do wtorku 14 listopada br. do godziny 10:00 .

Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie niniejszego zapytanie ofertowego ze strony Zamawiającego jest:
Anna Franik – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1. Formularz oferty 06/11/2023

Załącznik nr 2. 06/11/2023

Załącznik nr 3 oświadczenie dot wykluczenia. 06/11/2023

Załącznik nr 4 wzór umowy. 06/11/2023

Zapytanie ofertowe RRP.271.97.1.2023.AF (2) 06/11/2023

Wybór oferty dot. MGW.RRP.271.97.1.2023.AF 21/11/2023

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.