ROZEZNANIE CENOWE
postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – prawo zamówień publicznych
Niniejsze rozeznanie cenowe ma na celu ustalenie wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia. Rozeznanie cenowe może jednocześnie prowadzić do wyboru oferty najkorzystniejszej i zakupu przedmiotu rozeznania. W razie nie wybrania Wykonawcy, podmiotom uczestniczącym nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego.
Ilekroć w dokumencie mówi się o ofercie, rozumie się przez to odpowiedź na niniejsze rozeznanie cenowe.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
„Świadczenie usług telefonii komórkowej na okres 24 miesięcy wraz z dostawą kart SIM na rzecz Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”

I. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia wraz z warunkami realizacji usług został szczegółowo opisany w Opisie Przedmiotu Zmówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Rozeznania cenowego.
2. Realizacja zamówienia będzie obejmowała okres 24 miesięcy od daty wygaśnięcia obecnie obowiązującej Umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych.
3. Obecna Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych obowiązuje do dnia 28.01.2024r.
Termin złożenia oferty:
Ofertę należy dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej do dnia: 14.11.2023r.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do : 16.11.2023r..Ofertę prosimy przesłać na załączonym Formularzu ofertowym drogą e-milową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. W tytule e-maila należy umieścić opis: „Świadczenie usług telefonii komórkowej na okres 24 miesięcy wraz z dostawą kart SIM na rzecz Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”.

Załączniki:

ROZEZNANIE CENOWE ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONI NA 24 MIESIĄCE 31/10/2023

załącznik 3oświadczenie 31/10/2023

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 31/10/2023

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy - telefonia komórkowa 31/10/2023

09.11.2023 PYTANIA I UDZIELONE ODPOWIEDZI 09/11/2023

wybór oferty - świadczenie usług telefoni 06/12/2023

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.