Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pn.:

„Wykonanie projektu wykonawczego wraz z kosztorysem dla zadania pn.: „Budowa stacji wentylatorów zlokalizowanej w przekopie na poz. 80m w wyrobiskach Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”.

Powyższe postępowanie prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – prawo zamówień publicznych. Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu ustalenia wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia, które może jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.
W razie niewybrania Wykonawcy podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu nie przysługują żadne roszczenia wobec Wnioskującego.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Realizacja zadania polega na opracowaniu projektu wykonawczego wraz z kosztorysem dla zadania pod nazwą: "Budowa stacji wentylatorów zlokalizowanej w przekopie na poziomie 80m
w wyrobiskach dołowych Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu".
MGW w Zabrzu, w rejonie Sztolnia Królowa Luiza, planuje uruchomienie stacji wentylatorów, która będzie zlokalizowana we wnęce w przekopie na poz. 80 m. Do wnęki tej doprowadzony jest z powierzchni otwór wielkośrednicowy o średnicy 800mm z osadzoną rurą stalową. Koncepcja przewietrzania przewiduje, że wentylatory zabudowane na poz. 80m będą realizować wentylację tłoczącą (wyrzut powietrza na powierzchnię) i będą przeznaczone głównie do przewietrzania przekopu na poz. 80m. Stacja wentylatorów powinna być wyposażona w dwa wentylatory lutniowe WLE-800 z tłumikami. Z uwagi na uwarunkowania wentylacyjne aparatura łączeniowa, zasilająca i sterownicza powinna być zlokalizowana w chodniku podstawowym w pokładzie 510 w rejonie podszybia szybu „Wilhelmina”. Tablice synoptyczne pracujące w układzie sterowania i wizualizacji powyższej stacji winny być zabudowane w rejonie posadowienia w/w wentylatorów na poziomie 80, na poziomie 40m w rejonie podszybia szybu „Wilhelmina” oraz w pomieszczeniu dyspozytorni zakładowej w budynku dyrekcji przy ulicy Georgiusa Agricoli 2.
Otwór wentylacyjny na powierzchni musi być wyposażony w budynek dyfuzora z tłumikiem akustycznym. Uwzględniając wszystkie uwarunkowania wentylacyjne i parametry wentylatorów,
w ramach realizacji niniejszego zadania, należy przeprowadzić weryfikację doboru tłumika akustycznego. Ostateczną decyzję o doborze optymalnego rozwiązania należy podjąć w trakcie projektowania.
Układ sterowania stacji powinien przewidywać sterowanie automatyczne realizujące automatyczne przełączenie na wentylator rezerwowy w przypadku awaryjnego wyłączenia pracującego wentylatora oraz sterowanie manualne:
- lokalne:
• ze stanowiska przy wentylatorze,
• z punktu zasilania – w rejonie podszybia szybu „Wilhelmina”,
- zdalne:
• ze stanowiska dyspozytora ruchu w pomieszczeniu dyspozytorni zakładowej.

Układ pracy powinien być wyposażony w układ wizualizacji pracy i parametrów wentylatorów z wyświetlaniem stanu pracy stacji w dyspozytorni, we wnęce wentylatorowej i miejscu zabudowy aparatury zasilająco-sterowniczej (rejon podszybia szybu „Wilhelmina”).
Układ zasilania stacji wentylatorów i urządzeń zabudowanych na poz. 80m został w ogólnym zarysie zaproponowany w „Projekcie wykonawczym zasilania urządzeń w przekopie na poz. 80m”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Zamawiający posiada część urządzeń wskazanych w projekcie. W związku z powyższym na etapie projektowania należy na bieżąco konsultować założenia do opracowywanego projektu z upoważnionymi pracownikami MGW w Zabrzu.
W załącznikach nr 2a i 2b do zapytania o cenę pokazano lokalizację stacji wentylatorów na poziomie 80m w wyrobiskach GKSD w MGW w Zabrzu oraz układ wyrobisk w przedmiotowym rejonie.

Zakres zadania (projektu) będzie obejmował:
- wykonanie projektu wykonawczego stanowisk montażowych i posadowień wentylatorów,
- wykonanie projektu wykonawczego układu połączeń lutni pomiędzy wentylatorami
i odprowadzeniem do otworu wentylacyjnego (układ powinien umożliwiać automatyczne przełączanie się wentylatorów i regulację wydajności),
- wykonanie projektu wykonawczego sposobu montażu wentylatorów i wyposażenia stacji,
- analizę i projekt wykonania instalacji elektrycznej zasilania stacji wentylatorów – załącznik nr 1 stanowi koncepcję wyjściową do opracowania właściwego projektu wykonawczego,
- wykonanie projektu wykonawczego układów pracy aparatury i instalacji sterowniczych, zabezpieczeń i wizualizacji,
- kosztorys i specyfikację techniczną zastosowanych rozwiązań.

Gotowy projekt należy dostarczyć w trzech egzemplarzach w wersji drukowanej oraz
w wersji elektronicznej zapisanej w ogólnie przyjętych formatach zapisu (pdf, wersja edytowalna
w formacie MS Office, AutoCAD).

Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych.
Realizacja przedmiotu zadania winna być na bieżąco konsultowana i uzgadniana z upoważnionym przedstawicielem MGW w Zabrzu w zakresie technicznym i merytorycznym.
Oferent przed złożeniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej w miejscu istniejących urządzeń i wyrobisk. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym uzgodnieniu
z upoważnionym przedstawicielem MGW w Zabrzu.


Załączniki:

zal_1 31/10/2023

zal_2a 31/10/2023

zal_2b 31/10/2023

zal_3_form_ofert 31/10/2023

zal_4_umowa 31/10/2023

Zal_5_osw_wykl 31/10/2023

zapyt_ocene 31/10/2023

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.