Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pn.:

„Zakup i dostawa lamp osobistych niezbędnych do zabezpieczenia bezpieczeństwa osób przebywających w wyrobiskach dołowych we wszystkich obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”.

Powyższe postępowanie prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – prawo zamówień publicznych. Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu ustalenia wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia, które może jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.

W razie niewybrania Wykonawcy podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu nie przysługują żadne roszczenia wobec Wnioskującego.

 

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Realizacja zadania polega na zakupie i dostawie 150 szt. lamp osobistych nahełmnych o następujących minimalnych wymaganych parametrach technicznych:

- masa własna: do 0,25 kg,

- napięcie znamionowe akumulatora: do 3,7V (Li-on)

- żywotność baterii: min 800 cykli,

- wyposażenie w źródła światła: dioda główna i dioda pomocnicza,

- czas pracy/ natężenie oświetlenia:

            dioda główna – pełne światło - 1.10 h/ minimum 4500 lx

            dioda główna – światło o obniżonej jasności regulacja stopniowa
                                                                                    - 2÷ 240h÷11h/ minimum (400÷4000) lx

dioda pomocnicza w głowicy lampy - 3.70 h/ minimum 3 lx

            - zakres temperatury: -20°C ÷ +40°C,

            - maksymalne wymiary gabarytowe lampy: 77 x 75 x 65 mm,

            - maksymalny czas ładowania: do 6 godzin,

            - maksymalny prąd ładowania: do 550 mA,

            - stopień ochrony obudowy: IP65,

- przystosowana do bezobsługowego ładowania,

- nadajnik lokalizacyjny: brak,

- akumulator zintegrowany z głowicą oświetleniową,

- wymagany zaczep do mocowania na hełmie górniczym.

Do powyższych lamp należy przewidzieć dostawę dedykowanej ładownicy o minimalnej dziesięciostanowiskowej półce (winna ona mieć możliwość montażu na ścianie lub konstrukcję umożliwiającą zamocowanie jako wolnostojąca).

Sprzęt, którego specyfikacja musi być zgodna z w/w wykazem musi spełniać następujące warunki techniczne:

- przedmiotowy osprzęt musi być nowy, technicznie sprawny,

- posiadać wszystkie wymagane prawem certyfikaty i atesty,

- być wolny od wad technicznych i prawnych,

- spełniać wymagania przedstawione w zapytaniu i specyfikacji.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości asortymentu w stosunku do specyfikacji wymienionej powyżej do wysokości zabezpieczonych na ten cel środków. Dostawa powyższego sprzętu odbędzie się na koszt i ryzyko Wykonawcy do wskazanej lokalizacji (obiektu Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu) w terminie uzgodnionym z upoważnionym przedstawicielem MGW
w Zabrzu. Przy czym należy uwzględnić możliwości techniczne rozładunku - brak sprzętu do rozładunku (suwnicy, podciągarki, etc).

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych. Termin wykonania zlecenia nie może być dłuższy niż siedem tygodni od złożenia zlecenia (najpóźniej do 29. 12. 2023r.).

  1. Warunki udziału w postępowaniu:⃰

Wykonawca musi posiadać:

  • niezbędne doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia (na żądanie Zamawiającego Oferent zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie potwierdzające posiadanieniezbędnego doświadczenia w wykonywaniu tego rodzaju zamówień – tj.: wykazanie referencji na wykonanie analogicznych dostaw na kwotę min. 10 000 zł netto),
  • potencjał techniczny umożliwiający wykonanie przedmiotu umowy.

 

Załączniki:

   zapyt_ocene

   zal_1_form_ofert

   zal_2_umowa

   Zal_3_osw_wykl

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.