Niniejsze rozeznanie cenowe ma na celu ustalenie wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia. Rozeznanie cenowe może jednocześnie prowadzić do wyboru oferty najkorzystniejszej i zakupu przedmiotu rozeznania. W razie nie wybrania wykonawcy, podmiotom uczestniczącym nie przysługuje żadne roszczenie wobec Wnioskującego.

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty na realizacje zamówienia pn.:
„Dostawa materiałów elektrycznych na potrzeby Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.”

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Zakup wraz z dostawą obejmują materiały elektryczne i elektroinstalacyjne, wyszczególnione w załączniku nr 2 – Formularz cenowy
Ilości materiałów elektrycznych i elektroinstalacyjnych w formularzu cenowym są podane szacunkowo.

2. Istotne warunki zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa materiałów elektrycznych i elektroinstalacyjnych zgodnie z opisem zawartym w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2.
Cena ma zawierać wszystkie koszty w tym koszt dostawy oraz rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Zabrza
Ilości materiałów w formularzu cenowym są podane szacunkowo i mogą ulec zmniejszeniu do wysokości środków zabezpieczonych na ten cel przez Zamawiającego.

3. Termin realizacji zamówienia:
- jednorazowo od dnia podpisania umowy do 30.11.2023
- termin realizacji zamówienia - nie dłużej niż 10 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia.

4. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Cena 100%

5. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20.10.2023

Uwaga!

Zamawiający dopuszcza zamienniki w pozycjach 11 oraz 37. Zamienniki muszą spełniać warunki pod kątem wymiarów, barwy światła oraz natężenia światła.

W pozycji nr 9 podano błędny kod produktu jednakże typ jest podany prawidłowo.

Załączniki:

Rozeznanie cenowe 13/10/2023

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy.xls 13/10/2023

Załącznik nr1 FORMULARZ OFERTY 13/10/2023

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.