Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pn.:
„Wykonanie projektu wykonawczego systemu odwadniania poziomu 320m
w ZKWK „Guido” w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu wraz
z zagospodarowaniem pompowanych wód na powierzchni na podstawie istniejącego projektu koncepcyjnego”

Powyższe postępowanie prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – prawo zamówień publicznych.
Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu ustalenie wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia,
które jest wymagane do uruchomienia postępowania przetargowego w wyniku, którego będzie zawarta umowa
z wybranym Wykonawcą.
W razie niewybrania Wykonawcy podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu nie przysługują żadne roszczenia wobec Wnioskującego.

I. Opis przedmiotu zamówienia:
Zamówienie powyższe obejmuje opracowanie projektu wykonawczego systemu odwadniania poziomu 320m w ZKWK „Guido” w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu wraz z zagospodarowaniem pompowanych wód na powierzchni na podstawie istniejącego projektu koncepcyjnego w branżach: mechaniczno – instalacyjnej oraz elektrycznej.
Do realizacji został wybrany wariant I opisany w przywołanym projekcie koncepcyjnym (stanowiącym załącznik nr 1). Zgodnie z nim należy opracować projekt wykonawczy uwzględniający wszystkie zawarte w nim założenia oraz na bieżąco konsultować założenia projektu wykonawczego z upoważnionym pracownikiem MGW w Zabrzu.
Przedmiotowy projekt winien zawierać:
 analizę i projekt wykonania sieci elektroenergetycznej zasilającej nowoprojektowane urządzenia będące składnikiem systemu odwadniania,
 analizę i projekt wykonania sieci branży mechaniczno – instalacyjnej urządzeń będących składnikiem systemu odwadniania,
 specyfikację techniczną i kosztorys zaproponowanych rozwiązań.

Szczegółowe dane dotyczące sposobu wykonania instalacji urządzeń składających się na system odwadniania poziomu 320m w ZKWK „Guido” w MGW w Zabrzu należy konsultować z upoważnionym pracownikiem MGW w Zabrzu.

II. Warunki udziału w postępowaniu:⃰
Wykonawca musi posiadać:
• uprawnienia w branży elektrycznej zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 07. 07. 1994r. Prawo Budowlane Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zmianami,
• uprawnienia w branży instalacyjnej zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 07. 07. 1994r. Prawo Budowlane Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zmianami,
• niezbędne doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia (należy na żądanie Zamawiającego wykazać referencje na analogiczne zadania w okresie ostatnich dwóch lat na kwotę min. 20 000,00 złotych netto),
• potencjał techniczny umożliwiający wykonanie przedmiotu zamówienia (na żądanie Zamawiającego Oferent zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie potwierdzające posiadanie niezbędnego doświadczenia w wykonywaniu tego rodzaju zamówień),
• okres gwarancji (nadzoru autorskiego) deklarowany przez Wykonawcę nie może być mniejszy niż 12 miesięcy,
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

III. Istotne warunki zamówienia (jeśli dotyczy) ⃰
Termin związania z ofertą wynosi: 90 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

IV. Termin realizacji zamówienia: do 7 tygodni.
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 26. 09. 2023r. do godz. 10:00,

Ofertę należy złożyć:
a) osobiście na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze
b) za pośrednictwem poczty/kuriera na adres: j.w.,
c) e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Na kopercie/w tytule e-maila należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres
wykonawcy oraz napis: „Oferta dotycząca zamówienia na - Wykonanie projektu wykonawczego
systemu odwadniania poziomu 320m w ZKWK „Guido” w Muzeum Górnictwa Węglowego
w Zabrzu wraz z zagospodarowaniem pompowanych wód na powierzchni na podstawie
istniejącego projektu koncepcyjnego”.

Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:
Pan/Pani Janusz Miś Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 326303091 w. 5545,

Załączniki:

zal_1 19/09/2023

zal_2_form_ofert 19/09/2023

Zal_3_osw_wykl 19/09/2023

zapyt_ocene 19/09/2023

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.