Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pn.:


„Postępowanie dotyczące usunięcia drzew wraz z pielęgnacją oraz wykonanie nasadzeń zastępczych na działkach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”

Powyższe postępowanie prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – prawo zamówień publicznych.
Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu ustalenia wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia, które może jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.
W razie niewybrania Wykonawcy podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu nie przysługują żadne roszczenia wobec Wnioskującego.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:

Zadanie 1:
Usunięcie 24 drzew zgodnie z decyzją NR Z/103/2023 z dnia 11.08.2023 w obrębie działek nr 1923/71, 3120/3, 1848/3, 2266/3.
Wykaz drzewostanu do usunięcia stanowi załącznik nr 3.
Zadanie 2:
Usunięcie 2 drzew tj. akacja biała o obwodzie pnia 201 cm w obrębie działki nr 2338/3, akacja biała 2 pienna o obwodach 74 i 91 cm, po uzyskaniu wymaganej decyzji.
Zadanie 3:
Wykonanie nasadzeń zastępczych w ilości 20 sztuk drzew gatunku grab pospolity o minimalnych obwodach pni 8 cm mierzonych na wysokości 100 cm – na terenie nieruchomości przy ulicy 3 maja 19 w Zabrzu, działka nr 3846/9 zgodnie z decyzją nr ŚR – 596/2022 z dnia 17.11.2022.

2. Warunki udziału w postępowaniu:
Wykonawca musi posiadać:
• niezbędne doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia
• wymagane kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
• Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. (Dla każdego zadania)


Załączniki:

Decyzja - zał.3 25/08/2023

formularz oferty wycinka i nasadzenia 2023 25/08/2023

mapa nawadniania wieża głowne 25/08/2023

Oświadczenie załącznik nr 2 25/08/2023

Zapytanie wycinka i nasadzenia 2023 25/08/2023

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.