Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pn.:
„Projekt i wykonanie instalacji zasilania awaryjnego rozdzielni RG400K z agregatów prądotwórczych zlokalizowanych w ZKWK „Guido” w MGW w Zabrzu”.


Powyższe postępowanie prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – prawo zamówień publicznych.
Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu ustalenia wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia,
które może jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.
W razie niewybrania Wykonawcy podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu nie przysługują żadne roszczenia wobec Wnioskującego.


I. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie powyższe obejmuje
- opracowanie projektu zasilania awaryjnego rozdzielni 400V RG400K zlokalizowanej w budynku nadszybia górniczego wyciągu szybowego szybu „Kolejowy” w ZKWK „Guido” w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z agregatów prądotwórczych posadowionych w rejonie wspomnianego powyżej budynku nadszybia (plan sytuacyjny rozmieszczenia w/w urządzeń i pomieszczeń w rejonie szybu „Kolejowy” przedstawione są w załącznikach nr 2a i 2b),
- realizację zaakceptowanego przez upoważnione służby działu TM w/w projektu zasilania awaryjnego rozdzielni RG400K zlokalizowanej na terenie ZKWK „Guido” z agregatów prądotwórczych
posadowionych w w/w lokalizacji.
W ramach powyższego projektu należy przewidzieć zasilanie awaryjne oparte o zasilanie z agregatów prądotwórczych posadowionych w rejonie w/w budynku nadszybia poprzez przełączniki zasilania zgodnie
ze schematem zamieszczonym w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.
Zamawiający w celu uzgodnienia założeń przedmiotowego projektu zasilania wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 28. 08. 2023r. godz. 1000.

Powyższy projekt winien zawierać:
- dobór przekroju i typu kabli oznaczonych na Schemacie nr 1 numerami od 1 do 5, przy czym długości powyższych kabli podane na schemacie są przybliżone,
- dobór listwowego rozłącznika bezpiecznikowego F1 do zabudowy w przyłączu agregatów ZK-1b (wlk. 2, o parametrach równoważnych jak rozłącznik F2: rozłącznik wielkości NH-1, kod producenta
SL1-3x3/9/KM2G-F, nr artykułu L109600495, montowany bezpośrednio na szyny prądowe o rozstawie 185 mm),
- dobór przełącznika zasilania S1 wraz z kompletną obudową – zabudowę przełącznika należy przewidzieć w pomieszczeniu transformatora T4 (rozkład pomieszczeń w budynku nadszybia szybu
„Kolejowy” w ZKWK „Guido” stanowią załączniki nr 2a i 2b),

Wszystkie materiały i części użyte do realizacji w/w zadania muszą spełniać wymagania i parametry techniczne określone w DTR powyższych urządzeń oraz wymagania opisane w niniejszym zapytaniu o cenę.

Materiały wspomniane powyżej winny spełniać następujące warunki techniczne:
 wszystkie materiały muszą być nowe i spełniać wymagania określone w DTR producenta, Polskich Normach oraz przepisach branżowych,
 w przypadku braku konkretnych materiałów mogą być zaproponowane zamienniki, przy czym należy udowodnić ich równoważność (na podstawie kart katalogowych, parametrów technicznych, itd.)
 w/w materiały posiadać muszą wszystkie wymagane prawem dokumenty (certyfikaty, atesty, etc.),
 przedmiotowe części i materiały muszą być wyposażone (jeśli jest wymagane) w:
• deklarację zgodności (w języku polskim),
• kartę gwarancyjną w języku polskim,
• dokumentację techniczną (kartę katalogową) lub instrukcję obsługi w języku polskim.

W/w materiały muszą być wolne od wad technicznych i prawnych oraz spełniać wymagania przedstawione w zapytaniu i specyfikacji. Dostawa (na koszt i staraniem Wykonawcy) materiałów i części niezbędnych do realizacji niniejszego zapytania o cenę musi uwzględniać możliwości techniczne rozładunku powyższych (Zamawiający w powyższym rejonie dysponuje wciągnikami łańcuchowymi ręcznymi oraz wózkiem widłowym). Dostawa powyższa musi być w terminie uzgodnionym z upoważnionym przedstawicielem MGW w Zabrzu.


II. Warunki udziału w postępowaniu:⃰
Wykonawca musi posiadać:
• niezbędne doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia (należy na żądanie Zamawiającego wykazać referencje na analogiczne zadania w okresie ostatnich dwóch lat na kwotę min. 5 000,00 złotych netto),
• potencjał techniczny umożliwiający wykonanie przedmiotu zamówienia (na żądanie Zamawiającego Oferent zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie potwierdzające posiadanie niezbędnego doświadczenia w wykonywaniu tego rodzaju zamówień),
• okres gwarancji deklarowany przez Wykonawcę nie może być mniejszy niż 12 miesięcy,
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.


Załączniki:

zal_1 23/08/2023

zal_2a_2b 23/08/2023

zal_3_form_ofert 23/08/2023

zal_4_umowa 23/08/2023

Zal_5_osw_wykl 23/08/2023

zapyt_ocene 23/08/2023

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.