Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pn.:


„Zakup, dostawa wraz z nadzorem nad wymianą oraz utylizacja (po wymianie) zużytych akumulatorów stacyjnych do zasilania urządzeń pracujących
w serwerowniach w obiektach MGW w Zabrzu”.

Powyższe postępowanie prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – prawo zamówień publicznych.
Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu ustalenia wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia,
które może jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.
W razie niewybrania Wykonawcy podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu nie przysługują żadne roszczenia wobec Wnioskującego.


1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup, dostawa wraz z nadzorem nad wymianą oraz utylizacja (po wymianie zużytych) akumulatorów stacyjnych pracujących w szafach serwerowni zlokalizowanych w budynku dyrekcji przy ulicy G. Agricoli 2 oraz budynku BORT na terenie ZKWK „Guido” przy ulicy 3 Maja 93 w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zgodnie z poniższą specyfikacją techniczno – ilościową:

a) akumulator typu RA12-120 (pojemność: 120 Ah, UN=12V) – 17 szt.,

Akumulatory, których specyfikacja musi być zgodna z powyższym wykazem winny spełniać następujące warunki techniczne:

- przedmiotowe akumulatory muszą być nowe, technicznie sprawne (ogniwa formatowane – gotowe 1do eksploatacji),
- posiadać wyprowadzenie na przyłączenia w postaci sworznia (F12) typu gwint wewnętrzny M8,
- polaryzacja – „lewy +”,
- być przeznaczone do pracy buforowej,
- posiadać wszystkie wymagane prawem certyfikaty i atesty,
- być wolne od wad technicznych i prawnych,
- spełniać wymagania przedstawione w zapytaniu i specyfikacji.

b) akumulator typu MWS 7,2-12 (pojemność: 7,2 Ah, UN=12V) – 57 szt.,

Akumulatory, których specyfikacja musi być zgodna z powyższym wykazem winny spełniać następujące warunki techniczne:

- przedmiotowe akumulatory muszą być nowe, technicznie sprawne (ogniwa formatowane – gotowe do eksploatacji),
- być przeznaczone do pracy buforowej,
- posiadać wszystkie wymagane prawem certyfikaty i atesty,
- być wolne od wad technicznych i prawnych,
- spełniać wymagania przedstawione w zapytaniu i specyfikacji.
Powyższe akumulatory pracują w torze zasilania urządzeń UPS Fideltronik FTP 800-01 LT3 wraz z modułem bateryjnym typu MB4821 zlokalizowanych w serwerowniach w budynku nadszybia szybu „Carnall” (24 szt.) oraz budynku BORT u wylotu Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej przy ulicy K. Miarki (12 szt.).

Zamawiający wymaga aby oferowane akumulatory objęte były minimalną gwarancją w okresie czterdziestu ośmiu miesięcy od daty zainstalowania. W przypadku problemów technicznych (z dowolnym dostarczonym akumulatorem) w trakcie badania baterii akumulatorów wykonywanego raz do roku (w okolicy miesiąca maja) Zamawiający wymaga dostarczenia akumulatora zastępczego o parametrach spełniających wymagania pracującej baterii akumulatorów) do czasu usunięcia usterek technicznych w badanej baterii.
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na akumulatory o parametrach technicznych równoważnych lub lepszych niż w zaproponowanej powyższej specyfikacji technicznej (biorąc pod uwagę parametry zasilanej siłowni).
Odbiór i utylizacja akumulatorów po wymianie zostanie wykonana na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Dostawa i wymiana powyższych akumulatorów odbędzie się do wskazanych powyżej lokalizacji w terminie uzgodnionym z upoważnionym przedstawicielem MGW w Zabrzu.

Ilekroć w specyfikacji jest mowa o „produkcie, materiale czy systemie typu lub np…” należy przez to rozumieć produkt, materiał czy system taki jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niż zaproponowany. Wszystkie użyte w specyfikacji znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych
i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem na producenta.
Użyte wszelkie nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający traktuje jako informację uściślającą, która została użyta wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego.
Dopuszcza się użycie do realizacji zamówienia produktów równoważnych, w stosunku do ich jakości, docelowego przeznaczenia i spełnianych funkcji, i walorów użytkowych. Przez jakość należy rozumieć zapewnienie minimalnych parametrów produktu wskazanego w specyfikacji. Wykonawca, który do wyceny przyjmie rozwiązania równoważne jest zobowiązany udowodnić równoważność przyjętych urządzeń, sprzętu i materiałów. W celu potwierdzenia, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania określone w zapytaniu, wykonawca złoży szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia równoważnego
w którym dla każdego produktu określi nazwę producenta, typ/model oraz inne cechy produktu pozwalające na jednoznaczną identyfikację zaoferowanego produktu i potwierdzenie zgodności z opisem przedmiotu zamówienia.
Realizując powyższe zadanie Wykonawca uznaje, że warunki środowiskowe w w/w serwerowniach spełniają wymagania producentów baterii akumulatorów do pracy buforowej (w przeciwnym wypadku,
dokona doboru wg kryteriów własnych i producenta).
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych. Termin wykonania zlecenia nie może być dłuższy niż osiem tygodni.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości zamawianych akumulatorów będących przedmiotem niniejszego zapytania do wysokości zabezpieczonych środków.

2. Warunki udziału w postępowaniu:⃰
Wykonawca musi posiadać:
• niezbędne doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia – należy na żądanie Zamawiającego wykazać referencje na analogiczne zadania w okresie ostatnich dwóch lat na kwotę min. 10 000,00 złotych netto ,
• potencjał techniczny umożliwiający wykonanie przedmiotu umowy tzn.: Wykonawca spełni warunek jeżeli na żądanie Zamawiającego wykaże, że osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia posiadają:
- kwalifikacje (zaświadczenie URE) do wykonywania czynności elektromontera maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV – jedna osoba.

Załączniki:

zal_1_form_ofert 11/08/2023

zal_2_umowa_aku_projekt 11/08/2023

Zal_3_osw_wykl 11/08/2023

zapyt_ocene 11/08/2023

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.