Niniejsze rozeznanie cenowe ma na celu ustalenie wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia. Zamawiający informuje, że wycena nie będzie stanowić oferty wyłaniającej wykonawcę, tylko rozeznanie rynku na niżej opisany przedmiot.
Ilekroć w dokumencie mówi się o ofercie, rozumie się przez to odpowiedź na niniejsze rozeznanie cenowe.

I. Zamawiający
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze, NIP: 6482768167

II. Nazwa zamówienia
Opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej dla zadania: „Rozbudowa i przebudowa budynku Automobilklubu zlokalizowanego w Zabrzu przy ul. Wolności 410 (działka nr 4380/64) wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji wystawienniczej na funkcję restauracyjną”

III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej w oparciu o koncepcję przygotowaną przez biuro architektoniczne „BROKAT Architektura” z siedzibą w Katowicach przy ul. Gliwickiej 188/3 (załącznik nr 1a i 1b) oraz opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2)

IV. Termin realizacji zamówienia:
1. projekt budowlany obejmujący projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany wraz ze złożeniem kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę w wydziale budownictwa UM Zabrze – do 180 dni od dnia zawarcia umowy.
2. projekt wykonawczy: w tym kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, specyfikacje technicznej wykonania i odbioru robót, pozostałe dokumenty/ uzgodnienia/ decyzje/ ekspertyzy/ opinie/ analizy niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę – do 270 dni od dnia zawarcia umowy.

V. Termin złożenia odpowiedzi na rozeznanie:
Ofertę należy dostarczyć Zamawiającemu pocztą, faxem lub osobiście na adres Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze, lub pocztą elektroniczną na e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., do dnia 15.07.2023r na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania, z dopiskiem:
Odpowiedź na rozeznanie cenowe dot. zamówienia pn.
Opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej dla zadania: „Rozbudowa i przebudowa budynku Automobilklubu zlokalizowanego w Zabrzu przy ul. Wolności 410 (działka nr 4380/64) wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji wystawienniczej na funkcję restauracyjną”

Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie niniejszego rozeznania ze strony Zamawiającego jest:
Jadwiga Rydzyk, tel. 32 630 30 91 wew.2222

Rozeznanie Cenowe 08.06.2023

ZA1A-K1 28.06.2023

Zał 1B 28.06.2023

Zał 2 28.06.2023

Zał 3 Formularz Oferty 28.06.2023

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.