Postępowanie prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – prawo zamówień publicznych.

Niniejsze rozeznanie cenowe ma na celu ustalenie wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia. Rozeznanie cenowe może jednocześnie prowadzić do wyboru oferty najkorzystniejszej i zakupu przedmiotu rozeznania. W razie nie wybrania Wykonawcy, podmiotom uczestniczącym nie przysługuje żadne roszczenie wobec Wnioskującego. Ilekroć w dokumencie mówi się o ofercie, rozumie się przez to odpowiedź na niniejsze rozeznanie cenowe. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie możliwych warunków dostawy opisanego przedmiotu zamówienia pn.: „ Zakup i dostawa bielizny pościelowej dla Hostelu Guido”

1. Opis przedmiotu zamówienia: zgodnie z załącznikiem 1 – Formularz rzeczowo cenowy.
2. Termin wiązania ofertą: nie dłużej niż 30 dni od daty złożenia.
3. Kryteria oceny ofert: cena 100%
4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19.06.2023 r, do godz. 15:00.
5. Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu ofertowym na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze, drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
6. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Pani Monika Zuber , tel. (32) 630 30 91 wew. 9999

Załączniki:

Rozeznanie cenowe zakupu bielizny pościelowej 14/06/2023

rozeznanie cenowe 14/06/2023

Załącznik 1 - Formularz rzeczowo cenowy 14/06/2023

Załącznik 2 - Formularz oferty 14/06/2023

załącznik 3- wzór umowy 14/06/2023

Załącznik 4- Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu 14/06/2023

wybór oferty 29/06/2023

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.