Szacowanie wartości zamówienia z jednoczesnym zastrzeżeniem zawarcia umowy/wyboru oferty do realizacji.
Postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust.1 pkt.1 ustawy – prawo zamówień publicznych
Niniejsze rozeznanie cenowe ma na celu ustalenie wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia. Rozeznanie cenowe może jednocześnie prowadzić do wyboru oferty najkorzystniejszej i zakupu przedmiotu rozeznania. W razie nie wybrania wykonawcy, podmiotom uczestniczącym nie przysługuje żadne roszczenie wobec Wnioskującego.

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty na realizacje zamówienia pn.:
„Zakup wraz z dostawą drewna dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.”

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Zakup wraz z dostawą obejmują drewno wyszczególnione w załączniku nr 2 – Formularz cenowy
Ilości drewna w formularzu cenowym są podane szacunkowo.

2. Istotne warunki zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa drewna w jakości zgodnej z opisem.
Cena ma zawierać wszystkie koszty w tym koszt dostawy oraz rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Zabrza
Ilości materiałów w formularzu cenowym są podane szacunkowo i mogą ulec zmniejszeniu stosownie do potrzeb zamawiającego oraz wysokości środków zabezpieczonych na ten cel przez Zamawiającego

3. Termin realizacji zamówienia:
- jednorazowo od dnia podpisania umowy do 14.07.2023
- termin realizacji zamówienia - nie dłużej niż 10 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia.

4. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Cena 100%

5. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14.06.2023

6. Ofertę należy złożyć:
a) osobiście na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego, ul.Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze
b) za pośrednictwem poczty/kuriera na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego, ul.Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze
c) e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7. Na kopercie/w tytule e-maila należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: „Oferta dotycząca zamówienia na „Zakup wraz z dostawą drewna dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

8. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:
Pan Michał Maksalon ,tel. 728 406 115

Załączniki:

Oświadczenie wykonawcy 07/06/2023

Rozeznanie cenowe 07/06/2023

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy 07/06/2023

Załącznik nr1 FORMULARZ OFERTY 07/06/2023

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.