Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty na realizacje zamówienia pn.:
„Okresowy przegląd agregatów sprężarkowych pracujących w obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu:

Powyższe postępowanie prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – prawo zamówień publicznych. Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu ustalenie wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia, które może jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.

1. Opis przedmiotu zamówienia
Zadanie polega na wykonaniu okresowych przeglądów zgodnie z procedurą określoną w dokumentacji techniczno-ruchowej producenta niżej wymienionych agregatów sprężarkowych.
 SCS 22-08AC (rok produkcji 2008), BK 40 (rok produkcji 2021) wraz z instalacją osuszającą zabudowanych w pomieszczeniu maszyny wyciągowej szybu ,,Kolejowy”,
 AIRPOL 18/08 P = 18,5kW, U = 400V wraz z instalacją osuszającą zabudowanego na Nadszybiu ,,Carnall”
 AIRPOL 18/08 18 P = 18,5kW, U = 500V wraz z instalacją osuszającą zabudowanego w Skansenie Górniczym ,,Królowa Luiza”
 ASR – 22GP, P = 22kW, U = 500V zabudowanego w wyrobiskach Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej (Sztolnia Południowa)
 CS-2,5 sm (rok produkcji 1997) poz.320

2. Warunki udziału w postępowaniu
Wykonawca musi posiadać:
1) Niezbędne doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia ( należy wykazać referencje na analogiczne zadania w okresie ostatnich dwóch lat na kwotę min 30 000,00 złotych netto),
2) Potencjał techniczny umożliwiający wykonanie przedmiotu zamówienia (na żądanie Zamawiającego Oferent zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie potwierdzające posiadanie niezbędnego doświadczenia w wykonywaniu tego rodzaju zamówień),
3) Okres gwarancji deklarowany przez Wykonawcę nie może być krótszy niż 12 miesięcy,
4) Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

3. Istotne warunki zamówienia (jeśli dotyczy) ⃰
1) Termin związania z ofertą wynosi 60 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty,
2) Termin płatności 30 dni

4. Termin realizacji zamówienia:
Od dnia 15 czerwca 2023 r. do 30 listopada 2023 r.


Załączniki:

BRN30055CB55230_003640 18/05/2023

zal_1_form_ofert II 18/05/2023

zal_1a_osw_wykluczeniu 18/05/2023

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.