Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn.:


„Przeprowadzenie okresowych szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido
w Zabrzu”.


Powyższe postępowanie prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – prawo zamówień publicznych.
Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu ustalenia wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia, które może jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i wyboru oferty do realizacji z wybranym Wykonawcą.
W razie niewybrania Wykonawcy podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu nie przysługują żadne roszczenia wobec Wnioskującego.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie okresowych szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido w Zabrzu dla :
-osób wykonujących czynności w ruchu zakładu górniczego( górnik, pomoc dołowa, ślusarz maszyn i urządzeń górniczych p.z., ślusarz p.z., ślusarz szybowy p.z. elektromonter p.z)
-osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego.
Szkolenia będą realizowane we wskazanych obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego
w Zabrzu oraz terminie określonym przez Zamawiającego. Wykonawca musi liczyć się
z podziałem szkolonych na grupy oraz z tym, że niektóre grupy mogą być 5 osobowe.


2. Warunki udziału w postępowaniu:⃰
Wykonawca musi posiadać:
• Niezbędne dla przeprowadzenia oczekiwanych szkoleń jest posiadanie programów szkoleniowych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzoru górniczego zgodnie z art.112 ust.4 i 5 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r- Prawo geologiczne i górnicze
• Niezbędne doświadczenie umożliwiające wykonanie przedmiotu zamówienia (na żądanie Zamawiającego Oferent zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie potwierdzające posiadanie niezbędnego doświadczenia w wykonywaniu od początku tj. 2021 roku do końca 2022 roku w zakresie BHP przeszkolenia minimum 30 pracowników zatrudnionych w ruchu zakładów górniczych.

Załączniki:

Formularz oferty 12/05/2023

OŚWIADCZENIE O WYKLUCZENIU 12/05/2023

Zapytanie ofertowe 12/05/2023

Wybór oferty 07/06/2023

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.