Niniejsze rozeznanie cenowe ma na celu ustalenie wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia. Zamawiający informuje, że przed. wycena nie będzie stanowić oferty wyłaniającej wykonawcę tylko rozeznanie rynku na wyżej opisany przedmiot.
Ilekroć w dokumencie mówi się o ofercie, rozumie się przez to odpowiedź na niniejsze rozeznanie cenowe.

Zapraszamy do złożenia oferty na niżej opisany przedmiot zamówienia:
I. ZAMAWIAJĄCY
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze, NIP: 6482768167

II. NAZWA ZAMÓWIENIA

Dostawa i montaż wyposażenia do budynku muzeum przy ul. 3 Maja 19 - wyposażenie do archiwów i magazynów

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Specyfikacja techniczna:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż regałów jezdnych oraz wyposażenia do przechowywania zbiorów muzealnych w ramach projektu: Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska” w obiekcie zlokalizowanym przy ul.: 3-go Maja. 19
Zamawiający wymaga, żeby towar dostarczony w ramach niniejszego zamówienia był fabrycznie nowy, wysokiej jakości, wolny od wad materiałowych i prawnych i zamontowany w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą również prace związane z montażem szyn do regałów jezdnych w pomieszczeniu, w których montowane będą regały. Szczegóły zamówienia przedstawione są w załączniku nr 1.

Opis przedmiotu zamówienia przedstawia 2 warianty:
I wariant – regały jezdne z napędem elektrycznym
II wariant – regały jezdne przesuwne za pomocą poręcznej korby trójramiennej.
Zamawiający może przedstawić ofertę uwzględniającą tylko jeden wariant, jeśli nie dysponuje dwoma rozwiązaniami.

IV. Termin realizacji zamówienia:
40 dni od daty podpisania umowy.

Załączniki:

oferta cenowa I wariant - zał 2 09/05/2023

oferta cenowa II wariant - zał 2 09/05/2023

OPZ - MGW w Zabrzu- zał 1 09/05/2023

rozeznanie cenowe regały 09/05/2023

w1 09/05/2023

w2 09/05/2023

w3 09/05/2023

w4 09/05/2023

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.