Postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust.1 pkt.1 ustawy – prawo zamówień publicznych
W celu wyboru właściwej procedury postępowania niezbędne jest oszacowania wartości zamówienia. Mając na uwadze Państwa doświadczenie, zwracamy się z prośbą o przesłanie informacji dotyczącej szacunkowej ceny wykonania na przełomie roku 2023-2024 robót górniczych polegających na przebudowie odcinka Sztolni południowej, umożliwiającej wydłużenie stacji osobowej SO-2 podwieszanej kolejki spalinowej. Prosimy o przedstawienie kosztów na załączonym formularzu ofertowym, które będą pomocne w szacowaniu wartości zamówienia i wyborze oferenta. Rozeznanie cenowe może jednocześnie prowadzić do wyboru oferty najkorzystniejszej i realizacji usługi będącej przedmiotem rozeznania. W razie nie wybrania wykonawcy, podmiotom uczestniczącym nie przysługuje żadne roszczenie wobec Wnioskującego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych na każdym etapie postępowania, bez wskazywania przyczyny.
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na:
Wykonanie robót górniczych w Sztolni południowej Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej polegających na przedłużeniu stacji osobowej SO-2 podwieszanej kolejki spalinowej na odcinku ok. 6,5m, wymagających poszerzenia sztolni na tym odcinku i zabudowy obudowy stalowej odrzwiowej łukowo-prostokątnej, podatnej oraz obudowy kotwowej.

Termin składania ofert:
Oferta cenowa powinna zostać złożona w terminie do 31.03.2023r wg wzoru formularza ofertowego
Załącznik:


- Formularz ofertowy;
- Rozeznanie cenowe,

Załączniki:

Formularz ofertowy 08/03/2023

Rozeznanie cenowe 08/03/2023

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.