Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pn.:

„Analiza próbek wód podziemnych odprowadzanych z Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w okresie od podpisania umowy do 31. 12. 2023r.”.

Powyższe postępowanie prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – prawo zamówień publicznych. Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu ustalenia wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia, które może jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.
W razie niewybrania Wykonawcy podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu nie przysługują żadne roszczenia wobec Wnioskującego.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie analizy fizykochemicznej i bakteriologicznej próbek wody odprowadzanej
z wyrobisk Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej.
Badania wykonywane będą w okresie od podpisania umowy do końca 2023r. Zakres badań określono w załącznikach nr 1 i 2.
W trakcie obowiązywania umowy przewidziano wykonanie dwukrotnie badań fizykochemicznych
i czterech pobranych próbek w zakresie badania bakteriologicznego w poniższych okresach czasowych:
 pierwszy termin – do 25 czerwca br.
 drugi termin – do 3 grudnia br.
 oraz analizę badań bakteriologicznych dla 8 próbek w poniższych terminach:
• kwiecień,
• sierpień,
• październik.
Oprócz powyższych badań Zamawiający będzie mógł przygotowywać próbki wód podziemnych do badania mając na uwadze swoje wymagania i potrzeby.

Złożona oferta winna zawierać cenę jednostkową badania, opracowanie wyników z wykonanych badań z uwzględnieniem odbioru próbek ze wskazanej przez upoważnionego pracownika MGW w Zabrzu lokalizacji.

2. Warunki udziału w postępowaniu:⃰
Wykonawca powinien spełniać następujące warunki:
a. Wykonawca musi posiadać stosowne uprawnienia i doświadczenie umożliwiające wykonanie przedmiotu zamówienia (Oferent zobowiązany jest dostarczyć na życzenie Zamawiającego referencje potwierdzające posiadanie niezbędnego doświadczenia w wykonywaniu tego rodzaju zamówień na kwotę min. 3 tys. zł netto),
b. Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym, spełniającym wymagania techniczne określone w przepisach i personelem zdolnym do realizowania przedmiotowej usługi.

3. Istotne warunki zamówienia (jeśli dotyczy) ⃰
Termin związania z ofertą wynosi 60 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

4. Termin realizacji zamówienia: do 14 dni roboczych od dnia przesłania zlecenia.

5. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 100% cena.
Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta wykonawcy który przedstawi ofertę z najniższą ceną i spełni warunki określone w zapytaniu o cenę.

5. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 13. 03. 2023r.
Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:
Pani Justyna Ziomek Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 326303091 w. 5611,

Załączniki:

zal_1_form_ofert 03/03/2023

zal_2_umowa 03/03/2023

Zal_3_osw_wykl 03/03/2023

zapyt_ocene 03/03/2023

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.