Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty na realizacje zamówienia pn.:
Utrzymanie w sprawności technicznej systemów i urządzeń ppoż. wraz z wykonaniem przeglądów okresowych w obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest konserwacja, wykonywanie bieżących napraw/ wymiany elementów oraz wykonanie przeglądu technicznego systemów i urządzeń przeciwpożarowych zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 351), Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719), ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 2010 nr 243, poz. 1623) oraz zasadami określonymi w Polskich Normach.
Szczegółowy opisu przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 oraz nr 3 do niniejszego postępowania.

2. Warunki udziału w postępowaniu:
a. KRS/Wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – z ostatnich 6 miesięcy.
b. Autoryzację producenta na serwisowanie, przeprowadzanie konserwacji oraz kontroli stanu technicznego urządzeń POLON ALFA 6000,
c. Świadectwo kwalifikacyjne energetyczne G1 D i E.
d. Zamawiający wymaga wykazania minimum dwóch usług przeglądów i konserwacji urządzeń ppoż. w tym: centrali pożarowych POLON ALFA 4000 i POLON ALFA 6000, hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych w okresie ostatnich 24 miesięcy.

3. Istotne warunki zamówienia:
a. Oferty należy składać poprzez wypełnienie załączników nr 2 i nr 4 niniejszego rozeznania cenowego.
b. Oferty, które wpłynął po terminie nie będą rozpatrywane.
c. Kwota wynagrodzenia ujęta w ofercie będzie zawierała wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Rozliczenie nastąpi przelewem z konta zamawiającego w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

4. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2023 r.

5. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 100% cena.

6. Ofertę należy złożyć w terminie do 08.03.2024 roku.

7. Termin związania z ofertą: 30 dni od złożenia oferty.
Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:
Pani Katarzyna Chudzik, mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. +48 32 630 30 91 wew.: 5901

Załączniki:

Zał. nr 1_zapytanie_ofertowe 02/03/2023

Zał. nr 2_formularz_oferty 02/03/2023

Zał. nr 3_umowa_ppoż 02/03/2023

Zał. nr 4_ kalkulacja_cenowa_opis_zamówienia_ 02/03/2023

Zał. nr 5_oświadczenie_wykonawcy 02/03/2023

informacja_do_postępowania 17/03/2023

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.