Niniejsze rozeznanie cenowe ma na celu ustalenie wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia. Rozeznanie cenowe może jednocześnie prowadzić do wyboru oferty najkorzystniejszej i zakupu przedmiotu rozeznania. W razie nie wybrania Wykonawcy, podmiotom uczestniczącym nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego.
Ilekroć w dokumencie mówi się o ofercie, rozumie się przez to odpowiedź na niniejsze rozeznanie cenowe.
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

„Świadczenie usług pocztowych przez Wykonawcę na potrzeby Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. „
1. Opis przedmiotu zamówienia:
1.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych przez Wykonawcę na potrzeby Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych (przesyłki listowe, paczki pocztowe, przesyłki kurierskie), jak również zwrot przesyłek niedoręczonych po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania odbiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 poz. 1481).

2. Istotne warunki zamówienia:

2.1 Ze względu na codzienną wysyłkę korespondencji najbliższy punk odbioru powinien znajdować się w odległości (obliczonej w linii prostej) nie większej niż 3 000 m od siedziby Zamawiającego lub Wykonawca zapewni codzienny odbiór korespondencji Zamawiającego z jego siedziby znajdującej się w Zabrzu przy ul. Georgiusa Agricoli 2 .

Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej do dnia 07.03.2023 r.

Załączniki:

Formularz asortymentowy do wyceny zał. 2 2023 (2) 01/03/2023

Formularz oferty zał.1 2023 01/03/2023

oświadczenie wykonawcy o niepodeganiu wykluczeniu zał.3 01/03/2023

Rozeznanie cenowe 2023_1 01/03/2023

Wybór oferty 17/03/2023

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.