Rozeznanie cenowe
w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia do przetargu nieograniczonego na usługę:

„Sukcesywna dostawa odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia dla pracowników Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia dla pracowników Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, szczegółowy opis zamówienia przedstawia Formularz cenowy (zał. nr 1).

II. Istotne warunki zamówienia:

1. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie następować sukcesywnie, na podstawie zamówień jednostkowych składanych przez Zamawiającego w formie mailowej.
2. Wykonawca dostarczy zamówione towary do miejsc wskazanych przez Zamawiającego. Dostawa, rozładunek i wniesienie realizowane będą na koszt Wykonawcy, przy obecności osoby reprezentującej Zamawiającego.
3. Podane ilości towarów (zał. nr 1) są szacunkowe i mogą ulec zmianie zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego. Zamawiający gwarantuje wykonanie zamówienia w zakresie nie mniejszym aniżeli 50% wartości umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia limitów finansowych pomiędzy pozycjami zawartymi w tym formularzu.
4. Wynagrodzenie z tytułu sukcesywnej realizacji przedmiotu zamówienia płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
5. Nadruk na hełmach powinien być wykonany przez producenta hełmów podczas procesu produkcji.
6. Logotyp Zamawiającego na bluzie polarowej oraz koszulce polo powinien być wykonany techniką haftu.
7. Termin dostawy: do 14 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia drogą mailową.
III. Termin realizacji zamówienia:
Sukcesywnie w okresie 12 miesięcy od dnia zlecenia pierwszego zamówienia drogą mailową lub do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.
IV. Termin złożenia informacji cenowej:
Informację cenową należy dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej do dnia 07.03.2023 r.

Załączniki:

Rozeznanie cenowe zad. nr 1 01.03.2023 01/03/2023

Załacznik 3 - Oświadczenie wykonawcy zad. nr 1 01/03/2023

Załącznik 1 - Formularz cenowy zad. nr 1 01/03/2023

Załącznik 2 - Informacja cenowa zad. nr 1 01/03/2023

Odpowiedź na pytanie zad. nr 1 02/03/2023

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.