Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty na realizacje zamówienia pn.
Kompleksowa usługa prania, wybielania oraz maglu i usług krawieckich bielizny hotelowej na Hostelu
Guido, pranie oraz usługi krawieckie ubrań sztygarskich niezbędnych do udziału w szychcie Górniczej oraz różnych akcesoriów materiałowych

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa prania chemicznego i wodnego: bielizny pościelowej ręczników, kocy z mikrofibry, ubrań sztygarskich oraz innych akcesoriów z materiału z usługą maglowania lub prasowania wraz z transportem w/w materiałów. Szacunkowe ilości wykorzystania usług w skali 2 miesięcy są wskazane w formularzu rzeczowo-cenowym.

2. Istotne warunki zamówienia:
• Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

3. Termin realizacji zamówienia: Termin związania ofertą wynosi nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty do 31.03.2023r.

4 Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria. cena: 100%

5. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30.01 2023 roku do godz. 15:00

Załączniki:

Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia 25/01/2023

Rozeznanie Cenowe 25/01/2023

UMOWA (prawnik akceptacja) 25/01/2023

wzór formularza oferty 25/01/2023

załącznik nr 3 formularz rzeczowo-cenowy 25/01/2023

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.