Postępowanie prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – prawo zamówień publicznych.

Niniejsze rozeznanie cenowe ma na celu ustalenie wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia. Rozeznanie cenowe może jednocześnie prowadzić do wyboru oferty najkorzystniejszej i zakupu przedmiotu rozeznania. W razie nie wybrania Wykonawcy, podmiotom uczestniczącym nie przysługuje żadne roszczenie wobec Wnioskującego. Ilekroć w dokumencie mówi się o ofercie, rozumie się przez to odpowiedź na niniejsze rozeznanie cenowe. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie możliwych warunków dostawy opisanego przedmiotu zamówienia pn.: ,, Świadczenie usług zabezpieczenia medycznego imprez i wydarzeń, w tym również imprez masowych do 5000 osób, organizowanych przez Zamawiającego w obiektach należących do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w roku 2023’’.
I. Opis przedmiotu zamówienia
W 2023 roku Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zamierza organizować imprezy i wydarzenia, w tym również imprezy masowe o charakterze artystyczno-rozrywkowym do 5000 osób, podczas, których niezbędne będzie zapewnienie zabezpieczenia medycznego w postaci zespołu wyjazdowego bez lekarza (zespół ze średnim personelem).
Planowana ilość imprez/wydarzeń, przy organizacji których niezbędne będzie zapewnienie zabezpieczenia medycznego: ok. 25 (w tym ok. 5 imprez masowych o charakterze artystyczno-rozrywkowym do 5000 osób).
Muzeum zastrzega, że może zorganizować imprezę zarówno na powierzchni, jak i w wyrobiskach Kopalni Guido oraz Sztolni Królowa Luiza.
Muzeum gwarantuje 3 godziny jako minimalną ilość godzin zabezpieczenia jednej imprezy.
Wykonawca zostanie powiadomiony o terminie imprezy, najpóźniej 7 dni przed jej planowanym terminem.
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej, organizując imprezę o charakterze artystyczno-rozrywkowym do 5000 uczestników, wymaga się zagwarantowania minimum jednego zespołu wyjazdowego – jeden zespół bez lekarza

II. Inne istotne warunki zamówienia
1. Termin wiązania ofertą: nie dłużej niż 30 dni od daty złożenia.
2. Kryteria oceny ofert: cena 100% - cena za godzinę świadczenia usług.
3. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20.01.2023 r, do godz. 12:00.
4. Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu ofertowym na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze, faksem (nr 32 277-11-25), drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Załączniki:

Rozeznanie cenowe nr MGW.RSI.271.1.2023.KW 17/01/2023

Załącznik 1 - Formularz oferty 17/01/2023

Załącznik 2 - Formularz cenowy 17/01/2023

Załącznik 3 - Wzór umowy 17/01/2023

Załącznik 4- Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu 17/01/2023

Ogłoszenie dot. rozeznania cenowego nr MGW.RSI.271.1.2023.KW 25/01/2023

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.