Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pn.:


„Naprawa uszkodzeń bandaża mocującego komutatora silnika maszyny wyciągowej górniczego wyciągu szybowego szybu "Kolejowy" w ZKWK "Guido"
w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”.


Powyższe postępowanie prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – prawo zamówień publicznych.
Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu ustalenia wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia,
które może jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.
W razie niewybrania Wykonawcy podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu nie przysługują żadne roszczenia wobec Wnioskującego.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Powyższe postępowanie dotyczy wykonania naprawy uszkodzeń zabezpieczenia izolacyjnego końcówek działek komutatora (tzw. bandaża) silnika wyciągowego maszyny wyciągowej pracującej w górniczym wyciągu szybowym szybu „Kolejowy” ZKWK „Guido” w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Powyższa maszyna wyciągowa jest wyposażona w silnik prądu stałego obcowzbudny typu LHG 10100 produkcji AEG – rok produkcji 1928. Zakres i technologia naprawy powinna uwzględniać zabytkowy charakter silnika. Mając na uwadze funkcjonowanie muzeum, realizację prac należy zaplanować w okresie weekendu:
- od niedzieli godz. 2100 do wtorku godz. 800,
- lub w tygodniu w godz. od 2200 do 700 dnia następnego,
(po uzgodnieniu i potwierdzeniu tego faktu z upoważnionym pracownikiem działu TM).
Zamawiający proponuje wizję lokalną (przed złożeniem oferty) w uzgodnionym wcześniej terminie. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej na powyżej opisany przedmiot zamówienia.

2. Warunki udziału w postępowaniu:⃰
Wykonawca musi posiadać:
• niezbędne doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia,
• potencjał techniczny umożliwiający wykonanie przedmiotu zamówienia (Oferent zobowiązany jest dostarczyć na życzenie Zamawiającego referencje potwierdzające posiadanie niezbędnego doświadczenia w wykonywaniu tego rodzaju zamówień na kwotę min. 5 tys. zł netto),
• okres gwarancji deklarowany przez Wykonawcę na wykonany przedmiot zamówienia (wymienione części oraz naprawy) nie może być mniejszy niż 12 miesięcy,
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 24. 01. 2023r. do godz. 10:00

Załączniki:

zal_1_form_ofert 17/01/2023

zal_2_umowa 17/01/2023

Zal_3_osw_wykl 17/01/2023

zapyt_ocene 17/01/2023

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.